Inlägg märkta med etiketten “Arbetsdomstolen”

Varför inte alltid arbetsdomstolen?

Det är (alltid/oftast) bäst att hitta en lokal lösning. AD hamnar vi bara i om alla möjligheter att hitta en lösning lokalt eller centralt uttömts och någon av parterna vill få saken prövad i högsta instans. Innan ärenden tas upp i AD undersöks även möjlighet till förlikning mellan parterna.

Lyckas inte parterna bli eniga i en lokal tvist är det juristerna som gör en bedömning om det ska bli en central tvist.

Påkallar förbundet en central tvist och även denna avslutas i oenighet har förbundet möjlighet att ta frågan vidare till arbetsdomstolen.

I lärarförbundets stadgar står det under § 2.2 Medlems rättigheter:

Du får utan kostnad hjälp och upplysningar i frågor som rör förhållanden i din anställning eller som i övrigt sammanhänger med din verksamhet som lärare, skolledare eller lärarstuderande. Om du behöver biträde vid domstol eller i annan angelägenhet som kan beräknas bli särskilt kostnadskrävande krävs beslut av förbundsstyrelsen.

Detta innebär att det inte är en absolut rättighet för medlemmar att få sin fråga prövad i AD. Det är förbundet som gör bedömningen.

Frågor som ställs i denna situation är:

Vill förbundet ha frågan prövad? Det finns även risker med att få ett för våra medlemmar ogynnsamt prejudikat utifrån att utfallet är ovisst.

Finns det redan praxis? Är frågan redan prövad? D.v.s. finns det domar som entydigt visar att denna fråga kommer vi inte att nå framgång med eller kunna vinna. Då är det tveksamt om förbundet driver ärendet till AD. Det är oförsvarbart kostsamt att gå till AD med ärenden som inte går att vinna.

Kategori: Arbetsrätt · Etiketter:


annonser:

Kyrkans tidning

Bannerannons