Inlägg märkta med etiketten “Svenska Missionskyrkan”

Artikel: Kyrkomusikern och ekumeniken

Publicerad i Kyrkomusikernas Tidning Nr 6 – 2012

Vilka ekumeniska sammanhang kan tänkas ingå i jobbet för en kyrkomusiker som är anställd i någon av Svenska kyrkans församlingar? Frågan är föranledd av att den ekumeniska kartan blir alltmer komplex och arbetsrättsligt därmed svårhanterlig.

För snart ett år sedan (KMT nr 7 2011) gjorde vi en djupdykning i frågan om kyrkomusikerns tjänstgöring när det handlar om ekumeniska situationer.

Som framgick av artikeln ökar den ekumeniska komplexiteten stadigt – skapandet (i juni 2011) av det nya samfundet Gemensam Framtid (tills vidare ett arbetsnamn) är ett tecken på denna utveckling. Gemensam Framtid har bildats av Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan.

Vi går här inte närmare in på de frågeställningar och resonemang som presenterades i KMT 2011/07. Men en aspekt som nu blivit aktuell är just relationen mellan Svenska kyrkan och Gemensam Framtid, om det exempelvis finns något samarbetsavtal mellan samfunden som påverkar kyrkomusikerns tjänstgöringsförhållanden. Gemensam Framtid inkluderar som sagt såväl Missionskyrkan som Metodistkyrkan, med vilka Svenska kyrkan har tidigare slutna samarbetsavtal. Avtalet med Metodistkyrkan upphör i oktober 2012 då metodistkyrkan upphör att vara en del av United Methodist Church. Svenska Missionskyrkan kommer däremot att finnas kvar som samfund övergångsvis under några år. Lokala avtal har bara träffats med församlingar i Missionskyrkan. Med Metodistkyrkan finns lokala överenskommelser av annan karaktär.

Kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid har tagit initiativ till samtal med Svenska kyrkan för att diskutera samarbetsfrågor. I ett protokoll från sammanträde 2011-11-11–13 (§ 45) skriver man att det öppnats möjligheter för samtal med Svenska kyrkan kring framtida samarbete. Men, och det är i detta sammanhang en viktig markering, man noterar följande: ”Till dess att ett nytt avtal finns tecknas inga nya avtal mellan Svenska kyrkan och Gemensam Framtids församlingar. De avtal som redan finns sköts om i vanlig ordning.”

KMT har också varit i kontakt med en av juristerna på Svenska kyrkans centrala kansli. Bengt Stigner heter han.

Stigner bekräftar den bilden: det finns för närvarande inga samarbetsavtal mellan Svenska kyrkan och GF-samfundet. Däremot gäller redan ingångna lokala avtal mellan Svenska kyrkan och Missionskyrkan, men under vissa bestämda förutsättningar, menar han:

– Det gamla avtalet kan inte lyftas in i GF-kyrkan. Det lokala förhållandet [om man redan har avtal mellan kyrkosamfund på lokalplanet] är avgörande. Alla avtal [som hittills slutits] skall vara godkända av ett domkapitel inom Svenska kyrkan (för den svenskkyrkliga partens del) och av Missionskyrkans kyrkostyrelse (för den lokala Missionförsamlingen).

– En sådan överenskommelse bygger bland annat på att den lokala missionspastorn är officiellt ordinerad av Svenska Missionkyrkan och därmed står under dess tillsyn. Det lokala avtalet är alltså i hög utsträckning hängande på den lokala pastorn i Missionsförsamlingen. Om den lokala missionspastorn i ett sådant läge skulle lämna sin missionsförsamling då faller avtalet, menar Bengt Stigner.

Läget är alltså det att nuvarande avtal med Svenska Missionskyrkan gäller så länge förutsättningar finns, närmare bestämt för avtal som har träffats innan respektive samfund gick upp i GF-samfundet. De av Svenska kyrkans församlingar som har ingått avtal med en missionsförsamling där det finns ordinerade pastorer är även i fortsättningen bundna av avtalet, menar Bengt Stigner.

Henrik Tobin

Kategori: Artiklar · Etiketter: , , , ,


annonser:

Kyrkans tidning

Bannerannons