Inlägg märkta med etiketten “Tjänstledighet”

Tjänstledighet

Fråga: Kan jag få tjänstledigt för att prova en annan tjänst? Har jag rätt att få ledigt för att pröva annat arbete?

Svar: Det är upp till arbetsgivaren om man får ledigt för att pröva annat arbete. Normalt har man ingen rätt, men man kan få ledigt om arbetsgivaren tycker så. Om man har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan man dock få ledigt för att pröva annat arbete. Detta är reglerat i en speciell lag.

Det här är en fråga som dyker upp lite nu och då. Vissa saker har man rätt till enligt lag eller avtal och andra beror helt på hur arbetsgivaren ställer sig. Rätt till ledighet har man bland annat för vård av barn, studier, bedriva näringsverksamhet, tjänstgöring inom totalförsvaret, trängande familjeskäl, vård av närstående, att vid sjukdom i vissa fall pröva annat arbete, politiska förtroendeuppdrag inom stat, kommun och landsting samt för fackliga förtroendeuppdrag. Annan tjänstledighet kan beviljas om det är förenligt med verksamhetens krav. Redan påbörjad ledighet får inte bytas ut mot annan ledighet med mindre än att arbetsgivaren godkänner det.

Här följer några av de ledigheter som man har rätt till:

Vård av barn är reglerat i Föräldraledighetslagen där det bland annat ges rätt att vara helt ledig tills barnet fyller 18 månader. Man har även rätt att förkorta arbetstiden till 75% tills barnet fyller 8 år eller slutat första skolåret. Kyrkans avtal ger dessutom rätt till ett så kallat föräldrapenningtillägg om man arbetat minst 365 dagar hos arbetsgivaren före ledigheten. För övrigt hänvisas till utförligare information hos Försäkringskassans.

Studieledighetslagen reglerar rätten till ledighet för utbildning och tillkom 1974 för att stimulera vuxenstuderandet i Sverige. Studerandet ska vara organiserat med studieplan och antagningsbevis brukar efterfrågas av arbetsgivaren. Det räcker normalt inte med eget studerande. Ibland kan man komma överens om att få behålla en del av lönen under studierna. Det finns egentligen ingen gräns för hur länge man får studera. Arbetsgivaren kan dock skjuta upp starten i ett halvår. Om den skjuts upp mer än två år krävs domstolsbeslut.

Lagen för ledighet att bedriva näringsverksamhet är från 1997 och har till syfte att möjliggöra nyföretagande och entreprenörskap. Man har rätt till ledighet under ett halvår. Verksamheten får dock inte konkurrera med Arbetsgivarens.

Trängande familjeskäl, lag från 1998, innebär att om någon närstående drabbats av sjukdom eller olycka så får man därmed rätten att vara ledig. Kyrkans avtal ger, om synnerliga skäl finns, möjlighet att få behålla lönen under ledigheten i upp till tio dagar per kalenderår. Som synnerliga skäl räknas sjukdom, begravning, grav- och urnsättning samt bouppteckning. Man har normalt inte rätt att behålla lön ifall ersättning ges enligt Socialförsäkringsbalken.

Vård av närstående vid allvarlig sjukdom och där Försäkringskassan har medgivit rätt till ersättning ger också rätt till ledighet.

Pröva annat arbete i på grund av sjukdom. De finns två villkor som ska uppfyllas enligt lagstiftaren. Det första är att ha haft nedsattarbetsförmåga i minst 90 dagar och för det andra ska anställnings-avtal med annan arbetsgivare ha upprättats för tiden från dag 91 upp till dag 180.

Politiska uppdrag – Du har alltid rätt att åta dig förtroendeuppdrag inom stat, kommun och landsting. Rätten till ledighet hävdas i lag och utgör grunden till vårt demokratiska system. Ledigheten sker normalt med löneavdrag som ersätts av den politiska församling vari uppdraget sker. Hit räknas exempelvis riksdag, kommun- eller landstingsfullmäktige och deras nämnder, utskott och beredningar.

Förtroendemannalagen  innebär att man som fackligt förtroendevald efter att ha blivit anmäld till arbetsgivaren omfattas av rätt till den ledighet som det fackliga uppdraget erfordrar. Skyddsombud omfattas både av denna lag och arbetsmiljölagens bestämmelser.

Kategori: Arbetsrätt · Etiketter:


annonser:

Kyrkans tidning

Bannerannons