Inlägg märkta med etiketten “Uppsägningstid”

Uppsägningstid

Tidsbegränsad anställning

En arbetstagare som är anställd för en begränsad tid och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, skall få besked av arbetsgivaren om detta minst 1 månad före anställningstidens utgång. En förutsättning är dock att arbetstagaren då anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren mer än 12 månader under de senaste 3 åren.

Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas

  • för allmän visstidsanställning
  • för vikariat
  • för säsongsarbete
  • när arbetstagaren har fyllt 67 år

(Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos en arbetsgivare antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller, som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.)

 

Vid provanställning

Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning.

____________________________

Uppsägningstid för både arbetsgivare och arbetstagare är minst 1 månad. Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av

  • 2 månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst 2 år men kortare än 4 år
  • 3 månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst 4 år men kortare än 6 år
  • 4 månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst 8 år men kortare än 10 år
  • 6 månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst 10 år.

____________________________

Om en arbetstagare som är föräldraledig sägs upp pga arbetsbrist (pengabrist) börjar uppsägningstiden löpa

  • när arbetstagaren , helt eller delvis återupptar arbetet, eller
  • när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker.

 

Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare ska lämna sin anställning vid utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år ska arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta minst en månad i förväg. En arbetstagare som fyllt 67 år har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad och har inte heller företrädesrätt.

Om en arbetsgivare vill att en anställd ska lämna sin anställning i samband med att arbetstagaren enligt socialförsäkringsbalken får rätt till hel sjukersättning,  ska arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta så snart arbetsgivaren har fått kännedom om beslutet om sjukersättning.

___________________________

Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad. Om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen, får den inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till mer än 2 månader. Arbetsgivaren får dock grunda uppsägningen enbart på omständigheter som han har känt till mer än 2 månader, om tidsöverdraget berott på att han på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande dröjt med underrättelsen eller uppsägelsen eller om det finns synnerliga skäl för att omständigheterna får åberopas.

Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara skriftlig. I beskedet skall vidare anges om arbetstagen har företrädesrätt till återanställning eller ej.

Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för avskedandet. Uppgiften skall vara skriftlig , om arbetstagaren begär det. Beskedet om avskedande skall lämnas till arbetstagaren personligen.

Är det inte skäligt att kräva detta , får beskedet i stället sändas i rekommenderat brev till arbetstagens senast kända adress. Om arbetstagaren inte kan anträffas, anses avskedandet ha skett 10 dagar efter det att brevet lämnades till posten för befordran. Avskedandet anses ske när arbetstagaren får del av avskedandet

Turordning

Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst 10 arbetstagare undanta högst 2 arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.

Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid.

Arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga och som på grund därav har beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren skall, om det kan ske utan allvarliga olägenheter, få företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningen.

Företrädesrätt

Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist(pengabrist) har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta.   En förutsättning för företrädesrätt är dock att arbetstagaren har varit anställd hos arbets-givaren sammanlagt mer än 12 månader under de senaste 3 åren.

Om flera arbetstagare har företrädesrätt till återanställning bestäms turordningen dem emellan med utgångspunkt i varje arbetstagares  sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde.

Om arbetstagaren avvisar ett erbjudande om återanställning som skäligen borde ha god-tagits, har arbetstagaren förlorat sin företrädesrätt.

_____________________________

En arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åtaganden mot arbetsgivaren.

Kategori: Arbetsrätt · Etiketter:


annonser:

Kyrkans tidning

Bannerannons