ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2019

ÅRSMÖTESPROTOKOLL
fört vid årsmöte i S:t Matteus församlingssal

med Stockholms stifts kyrkomusikerförening

2019-02-01 kl 13.00

 

 1. Närvarande: 41 medlemmar enligt bifogad röstlängd. (Bilaga 1)

 

§  1 Mötets öppnande

Ordförande Anders Frisk hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.

 

§  2 Parentation

Tyst minut hölls för Britta Sundberg och Anders Colldén.

 

§  3 Ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Anders Frisk och till sekreterare Torgerd Riben.

 

§  4 Protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Erika Alfredsson Bohlin och Boel Dirke.

 

§  5 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes genom att ett papper skickades runt för påskrift. (Bilaga 1)

 

§  6 Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

 

§  7 Dagordningen

Den föreslagna dagordningen fastställdes. (Bilaga 2)

 

§  8 Föregående årsmötes protokoll

Protokollet från föregående årsmöte innehöll inga ärenden för uppföljning och det lades till handlingarna.

 

§  9 Verksamhetsberättelse

Tid gavs att läsa igenom styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018.
Den godkändes med korrigering av revisorssuppleanterna och lades därefter till handlingarna. (Bilaga 3)

§ 10 Resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning presenterades. (Bilaga 4a)

 

§ 11 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Boel Dirke. (Bilaga 5)

 

§ 12 Ansvarsfrihet

Beslut fattades i enlighet med revisorernas förslag:

 • Balansräkningen för år 2018 fastställdes.

 • Årets utgående balans förs över i ny räkning.

 • Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

 

§ 13 Budget 2019

Budget för år 2019 presenterades, inklusive höjningar av arvoden till funktionärerna, och fastställdes. (Bilaga 4b)

 

§ 14 Ordförande

Till ordförande fram till årsmötet 2020 omvaldes Anders Frisk.

 

§ 15 Styrelseledamöter

Till styrelseledamöter för två år fram till årsmötet 2021 omvaldes Torgerd Riben, Lars-Gunnar Sommarbäck och Lars Fredén. Britta Lovén, Marie Olhans och Carina Olofson, kvarstår fram till årsmötet 2020.

 

§ 16 Styrelsesuppleanter

Till styrelsesuppleanter för två år fram till årsmötet 2021 omvaldes Anne-Marie Bodén och nyvaldes Johan Björling. Per-Ove Larsson och Fredrik Lundqvist kvarstår fram till årsmötet 2020.

 

§ 17 Revisorer

Till att revidera 2019 års förvaltning omvaldes Boel Dirke och Christer Wallström.

 

§ 18 Revisorssuppleanter

Till revisorssuppleanter för nämnda period omvaldes Olov Risberg och Gunnar Gillfors

 

§ 19 Stiftsombud

Till stiftsombud fram till årsmötet 2020 omvaldes Per Rönnblom, Carin Horovitz, Susanne Sand och Ewa Lena Kansbod.

 

§ 20 Kontraktsombud

 1. Till kontraktsombud valdes

 • för Domkyrkokontraktet Anders Frisk, omval

 • för Östermalms kontrakt Marie Olhans, omval

 • för Södermalms kontrakt Maria Bergström, omval (namnbyte)

 • för Brännkyrka kontrakt Boel Dirke, omval

 • för Enskede kontrakt Lars-Gunnar Sommarbäck, omval

 • för Spånga kontrakt Mats Stenlund, omval

 • för Birka kontrakt Fredrik Zander, omval

 • för Sollentuna kontrakt Anders Gustavsson Forslin, omval

 • för Roslags kontrakt Liv Skareng, nyval

 • för Solna kontrakt Rikard Lindberg Karlsson, omval

 • för Värmdö kontrakt Katja Själander, nyval

 • för Huddinge och Botkyrka kontrakt Elisabeth Haag, omval

 • för Södertörns kontrakt Mikael Fahlstedt, omval

 • för Övriga anställda kyrkomusiker Tina Bergholm, omval

 • för pensionärer Elisabeth Edström, omval

 

§ 21 Valberedning

Till valberedning omvaldes Erika Alfredsson Bohlin (ny sammankallande) och Mikael Wedar samt nyvaldes Karin Skogberg Ankarmo.

§ 22 Val av ombud till KMR:s ombudsmöte 26-27/9

För att representera vår förening vid KMR:s ombudsmöte utsågs Anders Frisk, Fredrik Lundqvist och Ewa Lena Kansbod, med Rikard Lindberg Karlsson och Torgerd Riben som ersättare.

 

§ 23 Motioner till ombudsmötet

Förslagen till motioner justerades och fastställdes för att sända in till KMR. Bilaga 5

 

§ 24 Information

 • Torgerd Riben hade lagt fram föreningens 100-årsjubileumsskrift från 2001 till dem som inte hade den tidigare.

 • Anders Frisk berättade om den kryssning med fortbildning kvällen 5/5-morgonen 7/5 som planeras av Uppsala stiftsförening och Sensus med kryssning till Åbo. Info på www.sensus.se/kryssning.

 • Anna Pihl Lindén presenterade ett projekt på tre år kring Kyrkornas skrivna och klingande kulturarv vilket startar med ett seminarium den 14 februari. Man ska identifiera kulturhistoriskt värdefulla böcker och noter (från före 1825).

 

§ 25 Övriga frågor

Per Rönnblom lyfte vikten av att vi med tyngd nominerar någon att kunna väljas in som ordinarie i FS, då Stockholms stiftsförening har varit utan ordinarie sedan 2009.

Av de ordinarie avgår Ingela Sjögren (Gbg:s stift, ordförande,) Carolina Söderberg (Luleå stift) och Agneta Sonnebo (Västerås stift). Av suppleanterna avgår Niclas Strandberg (Härnösands stift), Ingrid Larsson Hultkvist (Lunds stift) och Torgerd Riben (Stockholms stift). Ulf Berggren avgår som revisor.

 

§ 26 Avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Torgerd Riben

Justeras:

Anders Frisk Erika Alfredsson Bohlin Boel Dirke

 

Comments are closed.