Inbjudan till digitalt höstmöte

Välkomna till Kyrkomusikerföreningens digitala höstmöte ”Kören och ljudet” med KTH-professorn Sten Ternström, måndag 19 oktober kl 10.00-ca 12.00. Det är alltså det inställda vårmötet som nu blir av! Väl medvetna om att en poäng med våra medlemsmöten är att ses kollegialt IRL, väljer vi i dessa tider ändå att ha mötet – som i bästa fall kan locka fler än 50! – digitalt. Detta inte minst med tanke på huvudtemats upplägg: KTH har merparten av alla föreläsningar digitalt via zoom och är proffs på detta, och rent ljudmässigt blir föredraget optimalt om man följer det via stereo-hörlurar. Vi kommer att få ta del av många ljudexempel och se roliga filmsnuttar och lära oss mycket om kör och akustik.

Den nya befattningen ”Försteorganist”

Domkapitlet har i vårt stift fastställt följande kriterier för inrättande av försteorganistbefattning:

1. Församlingar/pastorat som har ett medlemsunderlag på cirka 15 000 medlemmar eller fler.
2. Församlingar/pastorat i innerstaden med få medlemmar men med musikliv som är en angelägenhet inte bara för den egna församlingen.
3. Församlingar/pastorat som har resurser och förutsättningar (byggnader, instrument m.m.) att bedriva musikverksamhet på god nivå.

Gången är att församlingar i samband med skrivning av Församlingsinstruktionen (FIN) kryssar i en ruta om försteorganist. Domkapitlet beslutar sedan om en eller flera 1:e organistbefattningar i församlingen/pastoratet.
Några givna utökade arbetsuppgifter följer inte med befattningen, utan uppfyllandet av kriterierna är i sig tillräckligt. Lönemässigt finns det heller inte några obligatoriska uppgraderingar med det lönesättningssystem som råder, men självklart bör en befattningsuppgradering generera mer pengar i lönekuvertet. Här är det mycket viktigt att vi kommunicerar med våra stiftsombud och håller dem underrättade om vilka som utses till 1:e organister! Vi bör också påminna våra arbetsgivare om att i samband med FIN behandla frågan. Alla kyrkoherdar ska ha fått information och erhållit domkapitlets kriterier.
Slutligen: för att vara behörig till befattningen krävs generellt kandidat+masterexamen eller motsvarande äldre examina som man kan få validerade av Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Även tjänsteår och erfarenhet kan ge behörighet, exempelvis dokumenterad erfarenhet inom ett visst område som kan anses motsvara en spetskompetens.
För att få sina äldre examina och arbetslivserfarenhet validerade gör man följande (har tidigare distribuerats av stiftsmusikern):
 1. Se efter i tabellen i valideringsordningen om din examen finns med (sidan 5 i länkad PDF).
 2. Ladda ned formuläret för begäran om valideringsintyg. Fyll i och spara som PDF.
 3. Samla de dokument som styrker din examen och skanna dem i PDF-format (din lokala skrivare kan göra det).
 4. Mejla begäran och examensdokument till kyrkokansliet.valideringsansokan@svenskakyrkan.se.
 5. Din begäran behandlas av handläggare vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Om din utbildning finns upptagen i valideringsordningen skickas ett valideringsintyg som utvisar detta och styrker din behörighet. Intyget skickas alltid till din folkbokföringsadress. Observera att handläggningstiden för valideringsintygen kan vara lång.

Info om uppskjutet avtal

Med anledning av corona-pandemin flyttas de avtalsrörelser inom olika sektorer, som skulle ha ägt rum nu under våren, till hösten 2020. Kollektivavtalet för anställda inom Svenska kyrkan förlängs till den 31 oktober 2020. Lärarförbundet och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation planerar att återuppta förhandlingarna efter sommaren.
En av de viktiga frågor som skulle ha förhandlats under våren är vilka nivåer löneavtalet ska innehålla. Eftersom hela förhandlingen är förskjuten till i höst kan ingen arbetsgivare inom Svenska kyrkan göra klart löneöversynen innan det centrala avtalet är klart.  Det går däremot bra att du och din chef redan nu har ett första samtal om din arbetsinsats och de lönekriterier som gäller på arbetsplatsen.

Inställt medlemsmöte

Kyrkomusikerföreningens medlemsmöte ”Kören och ljudet” 20 april måste under rådande omständigheter tyvärr ställas in och skjutas på framtiden. Vi återkommer med nytt datum när livet har återgått till det normala.
Till dess får vi fortsätta öva, planera, sortera noter, städa skrivbord och ta hand om oss själva, varandra och våra församlingsmedlemmar efter bästa förmåga!

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2020


ÅRSMÖTESPROTOKOLL
fört vid årsmöte i Adolf Fredriks församlingshem

med Stockholms stifts kyrkomusikerförening

2020-01-31 kl 13.15

Närvarande: 34 medlemmar enligt bifogad röstlängd. (Bilaga 1)

§  1      Mötets öppnande

Ordförande Anders Frisk hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.

§  2      Parentation

Tyst minut hölls för Barbro Arnér och Sonny Peterson, som dog under 2019 samt för Ola Woxström, som dog 2017.

§  3      Ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Anders Frisk och till sekreterare Torgerd Riben.

§  4      Protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Sigvard Selinus och Tove Åhrman.

§  5      Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes genom att ett papper skickades runt för påskrift. (Bilaga 1)

§  6      Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

§  7      Dagordningen

Den föreslagna dagordningen fastställdes med tillägg av att lägga till val av regionalt skyddsombud i stadgarnas beskrivning av årsmötesärenden. (Bilaga 2)

Beslut fattades i enlighet med detta. (Bilaga 7)

§  8      Föregående årsmötes protokoll

Protokollet från föregående årsmöte innehöll inga ärenden för uppföljning och det lades till handlingarna sedan Anders rapporterat från ombudsmötets behandling av våra motioner.

§  9      Verksamhetsberättelse

Tid gavs att läsa igenom styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019.
Den godkändes och lades till handlingarna. (Bilaga 3)

§ 10     Resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning presenterades. (Bilaga 4)

§ 11     Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Boel Dirke. (Bilaga 5)

§ 12     Ansvarsfrihet

Beslut fattades i enlighet med revisorernas förslag:

 • Balansräkningen för år 2019 fastställdes.
 • Årets utgående balans förs över i ny räkning.
 • Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

§ 13     Budget 2020

Budget för år 2020 presenterades och fastställdes. (Bilaga 6)

§ 14     Ordförande

Till ordförande fram till årsmötet 2021 omvaldes Anders Frisk.

§ 15     Styrelseledamöter

Till styrelseledamöter för två år fram till årsmötet 2022 omvaldes Britta Lovén och Marie Olhans samt nyvaldes Fredrik Lundqvist. Torgerd Riben, Lars-Gunnar Sommarbäck och Lars Fredén kvarstår fram till årsmötet 2021.

§ 16     Styrelsesuppleanter

Till styrelsesuppleanter för två år fram till årsmötet 2022 nyvaldes Stefan Själander och Jesper Tylöskog. Anne-Marie Bodén och Johan Björling kvarstår fram till årsmötet 2021.

§ 17     Revisorer

Till att revidera 2020 års förvaltning omvaldes Boel Dirke och Christer Wallström.

§ 18     Revisorssuppleanter

Till revisorssuppleanter för nämnda period omvaldes Olov Risberg och nyvaldes Maja Wåhlin.

§ 19     Stiftsombud och regionalt skyddsombud

Till stiftsombud fram till årsmötet 2021 omvaldes Carin Horovitz, Susanne Sand och Ewa Lena Kansbod, Åsa Schmidt som invaldes sommaren 2019 samt nyvaldes Britta Lovén. Att vikariera under Maria Bergströms mammaledighet utsågs Erik Wadman.

Till regionalt skyddsombud för två år, fram till årsmötet 2022 valdes Erika Alfredsson Bohlin.

§ 20     Kontraktsombud

Till kontraktsombud valdes

 • för Domkyrkokontraktet Anders Frisk, omval
 • för Södermalms kontrakt Hans Vainikainen, nyval
 • för Brännkyrka kontrakt Boel Dirke, omval
 • för Birka kontrakt Fredrik Zander, omval
 • för Roslags kontrakt Liv Skareng, omval
 • för Värmdö kontrakt Katja Själander, omval
 • för Södertörns kontrakt Mikael Fahlstedt, omval
 • för Östermalms kontrakt Marie Olhans, omval
 • för Enskede kontrakt Lars-Gunnar Sommarbäck, omval
 • för Spånga kontrakt Crescenzo Grifone, omval (valdes in sommaren 2019)
 • för Sollentuna kontrakt Birgitta Höök Seufert, nyval
 • för Solna kontrakt Rikard Lindberg Karlsson, omval
 • för Huddinge och Botkyrka kontrakt Elisabeth Haag, omval
 • för Övriga anställda kyrkomusiker Tina Bergholm, omval
 • för pensionärer Elisabeth Edström, omval

§ 21     Valberedning

Till valberedning omvaldes Karin Skogberg Ankarmo, samt nyvaldes Per-Ove Larsson och Britta Snickars. Karin Skogberg Ankarmo blev sammankallande.

§ 22     Information

Inga informationspunkter förelåg.

§ 23     Övriga frågor

Diskuterades ämnen för kommande medlemsmöten: Förslag som nämndes var

 • Arbetsmiljö
 • Kyrkomusikens teologi
 • Psalmernas väg
 • STIM
 • Arbetstidsavtal
 • Om prestation och mental träning
 • Kör och orgel
 • Körakustik med Sten Ternström
 • Körplantagen.
 • Föredragshållare som nämndes var Esbjörn Hagberg, förre biskopen i Karlstad.

Efterhördes intresse för att delta som passiv i masterclass på KMH, vilket definitivt förelåg.

§ 24     Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Torgerd Riben

Justeras:

Anders Frisk                                    Sigvard Selinus                                     Tove Åhrman

Stiftsombud och regionalt skyddsombud

Det har skett en viss omorganisation i det fackliga arbetet. Vi har nytt regionalt skyddsombud samt ett par nya stiftsombud. Fördelningen av församlingar mellan stiftsombuden är:
Susanne Sand:
Domkyrkokontraktet
Lidingö församling
Åsa Schmidt:
Botkyrka församling och Haninge pastorat
Erik Wadman:
Enskede kontrakt
Huddinge pastorat, Danderyds församling, Tyresö församling
Ewa Lena Kansbod:
Roslags kontraktÖstermalms kontrakt
Eds församling, Hammarby församling, Fresta församling, Järfälla församling, Hässelby församling
Carin Horovitz:
Värmdö kontrakt, Birka kontrakt
Vällingby församling, Spånga-Kista församling, Skärholmens församling
Britta Lovén:
Södermalms kontrakt
Solna församling , Sundbybergs församling, Sollentuna församling, Brännkyrka församling, Hägerstens församling

Regionalt skyddsombud är Erika Alfredsson Bohlin

Regionala skyddsombud kan träda in när det lokala skyddsombudet behöver stöd eller på arbetsplatser där det inte finns en skyddskommitté.

Alla ombud kan nås via såväl svenskakyrkan.se  som kmr.se (förnamn.efternamn alt förnamn.förnamn.efternamn)

Masterclass med professor Hans Fagius

Aktiva deltagare är masterstudenter vid KMH. Det finns möjlighet för kyrkomusikerföreningens medlemmar att vara passiva deltagare. Begränsat antal, så först till kvarn!
2 mars kl 10-12 samt 13-15 i S:t Matteus kyrka
Anmäl till anders.frisk@matteus.org
Repertoar:
10-10.30: Bach AlleinGott BWV 664
10.30-11: Bach Vater unser im Himmelreich BWV 682
11-11.30: Bach Preludium h-moll BWV 544
11.30-12: Bach Preludium c-moll BWV 546
LUNCH
13-13.30: Rosenberg Toccata och Aria
13.30-14: Bach Prel&fugae-moll BWV533
14-14.30: Mendelssohn Sonat 6,sats 1 (variationer över Vater Unser)
14.30-15: Mendelssohn Sonata 1 in f, första satsen

Medlemsmöte ”Kören och ljudet”

Professor Sten Ternström KTH berättar om akustik och kör, skräddarsytt för oss kyrkomusiker

20 april kl 9-12 i nya Johannessalen, under S:t Johannes kyrka
9.00  Kaffe och smörgås
9.30  Sten Ternström
11.30 Tid för fackliga och övriga frågor.
12.00 Slut!
Anmäl till anders.frisk@matteus.org senast onsdag 15 april.

 

Kallelse till Årsmöte i Stockholms Stifts Kyrkomusikerförening

Fredag 31 januari 2020 kl. 13.15 i Adolf Fredriks församlingssal, Kammakargatan 30

Förmiddagen, 8.30–13.15:

Hur får psalmsången vingar på nytt?

Seminariedag och lunch.

För program och anmälan: se information från stiftsmusiker Anna Pihl Lindén

Lördag 1/2 kl. 19.30 i S:t Matteus församlingssal, Vanadisvägen 35 (efter Jubilate-programmet i Adolf Fredrik)

Stiftets kyrkomusiker inbjuds till kollegial och trevlig samvaro med en 3-rättersmiddag.

Middagen arrangeras av kyrkomusikerföreningen som sponsrar kostnaden för sina medlemmar. För övriga är priset 300 kronor.

I priset ingår vegetarisk förrättstallrik, buffé med olika rätter (fisk, kött, veg), dessert samt 1 glas vin.

Möjlighet att köpa ytterligare vinglas kommer att finnas.

Middagsanmälan till lars.freden@svenskakyrkan.se senast den 20 januari 2020. Meddela allergier och specialkost!

Anmälda KMR-medlemmar deltar gratis, men den som uteblir utan att ha avanmält sig får betala.

Icke medlemmar betalar i samband med anmälan 300:- till plusgiro 1577 03-0 (Stockholms stifts kyrkomusikerförening) Ange namn och ”jubilatemiddag”!

Välkomna!

Styrelsen i Stockholms stifts kyrkomusikerförening

Anders Frisk, ordf.

 

Jubilate 2020 med seminarier, Sing-a-long, konsert och mässor, Sankta Ceciliapriset utdelas

Hur får psalmsången vingar på nytt?

Det årliga Jubilateseminariet arrangeras av Stockholms stifts kyrkomusikerförening, Stockholms stifts Kyrkosångsförbund och Stockholms stift i samband med kyrkosångshögtiden Jubilate. En arbetsgrupp bestående av kyrkomusiker, en präst och en körsångare från de olika organisationerna har tillsammans utformat temat och programmet för dagen.

Förra året handlade seminariet om Konsten att fira gudstjänst, om liturgins dramaturgi och dynamik. Nu riktar vi sökarljuset mot psalmsången. Många kyrkomusiker och präster kan vittna om att psalmsången blir allt svagare och psalmrepertoaren allt mer begränsad. Kyrkomötet i Uppsala uppmanade hela Svenska kyrkan till en långsiktig och systematisk satsning på undervisning och lärande. I en sådan satsning behöver psalmsången vara central med tanke på dess bärande roll i lutherskt kyrkoliv.

Psalmsången har under århundraden varit den lutherska folkkyrkans klingande sakrament som bidragit till såväl människors kunskap om kristen tro som andliga och musikaliska växt. Håller psalmsången nu på att klinga ut eller kan den få vingar på nytt och på nya sätt?

 

Varmt välkommen till ett undersökande och uppfordrande seminarium utan skygglappar!

Fredag 31 januari i Adolf Fredriks församlingslokaler

Kammakargatan 30 klockan 8.30-13.15 .

Anmäl dig till seminariet och lunchen senast 22 januari 2020

Program:

08.30 Fika, smörgås.

09.00 Morgonbön biskop Andreas Holmberg.

09.15 Inledning Anna Pihl Lindén, stiftsmusiker och Sven Milltoft, kyrkoherde och ordf. Stockholms stifts Kyrkosångsförbund.

09.30 ”Sången som sjunger oss” Ylva Eggehorn, författare

10.00 ”Hur västvärlden fylldes av musik”: om skiftet från görande till hörande. Lars Östman, prof. emeritus Handelshögskolan i Stockholm

10.30 Bensträckare

10.45 ”.Hon är djup och klar, gömd, men uppenbar” Om musikalisk gestaltning av församlingssång. Per Högberg, organist och universitetslektor i liturgisk orgel vid Högskolan för scen och musik i Göteborg och Musikhögskolan i Piteå.

11.15 Respondenter, Kerstin Evén, kyrkomusiker, Maria Södling teologie doctor och Olle Burell, stiftsstyrelseledamot, Gary Graden domkyrkokantor

11.40 Avslutande samtal mellan huvudtalarna, moderator Sven Milltoft.

12.15 Lunch. Anmälan.

13:15 Årsmöte med Stockholms kyrkomusikerförening i Adolf Fredriks församlingslokaler Kammakargatan. Separat kallelse kommer.

 

OBS! Middag 1 februari klockan 19.30 i Sankt Matteus församlingslokaler. Anmälan se längre ned i mailet.

 

Fredag 31 januari

kl 19.00 SJUNG UT!

Adolf Fredriks kyrka

Välkommen att sjunga psalmer och körsånger till orkester och orgel. På programmet står älskade psalmer, välkända körsånger och önskepsalmer. Du är välkommen att delta oavsett om du är körsångare eller helt enkelt bara tycker om att sjunga. Uppvärmningsrepetition från kl 18.00.

Medverkar gör:

Stockholm Concert Orchestra

Enskede kammarkör

Förbundsdirigent Karin Oldgren och dirigent David Åberg

 

Lördag 1 februari

kl 15.00 MUSIKMÄSSA ’’BARN I GUDS TID’’

Adolf Fredriks kyrka

Kom och fira mässa tillsammans med barn- och diskantkörer från Vallentuna, Huddinge, Solna och Adolf Fredriks församling.

Medverkar gör:

Anna Levin, präst

Jonas Pettersson, församlingspedagog

Isabel Josephson, liturg

Johan Näslund och Erika Nilsson, flöjt

Gunilla Sundin, klarinett

Katarina Ekberg, Trollhagen, kontrabas                                                   

Ulrik Nilsson, vibrafonist

Per-Ove Larsson, orgel

Karin Solén och Henrik Johansson, dirigenter

 

Lördag 1 februari

kl 16.30 JUBILATE KONSERT OCH UTDELNING

AV SANKTA CECILIAPRISET

Adolf Fredriks kyrka

Körkonsert med körer från Lidingö, Saltsjöbaden och Adolf Fredriks församling. Musik av bland annat Zoltán Kodály, Laudes Organi för kör och orgel. Biskop Andreas Holmberg delar ut Sankta Ceciliapriset.

Adolf Fredriks kyrkas kammarkör, dirigent Christoffer Holgersson

Vokalensemblen Alicia, dirigent EvaMarie Agnelid

Lidingö Motettkör, dirigent Annika Hudak

Per-Ove Larsson, orgel

 

Lördag 1 februari

kl 18.00 MÄSSA ’’LYSSNA’’

Adolf Fredriks kyrka

Mässa med nyskriven musik av Birgitta Flick till psaltarpsalmtexter – ett möte mellan kyrkomusik och samtida jazzimprovisation.

Vokalensemblen i Sundbyberg med dirigent Rikard Lindberg Karlsson

Sofia Lærkfors-Ågren, röst

Eva Lindal, violin

Ragnhild Kvist viola

Birgitta Flick, tenorsax och komposition

Simon Skogh, trombon

Martin Edin, piano

Mauritz Agnas, kontrabas

Sebastian Voegler, trummor

Sara Garpe, stiftsadjunkt

 

Lördag 1 februari                                                    

kl cirka 19.30 MIDDAG

OBS! S:t Matteus församlingssal, Vanadisvägen 35

Stiftets alla kyrkomusiker inbjuds till kollegial och trevlig samvaro med en 3-rättersmiddag. OBS i S:t Matteus församlingssal!

Middagen arrangeras av Stockholms stifts kyrkomusikerförening (kmr) som sponsrar kostnaden för sina medlemmar. För övriga är priset 300 kronor, för vilket borde kunna sökas bidrag från arbetsgivaren eftersom Jubilate är en återkommande kyrkomusikalisk fortbildning i stiftets regi.

I priset ingår vegetarisk förrättstallrik, buffé med olika rätter (fisk, kött, veg), dessert samt 1 glas vin.

Möjlighet att köpa ytterligare vinglas kommer att finnas.

Middagsanmälan till lars.freden@svenskakyrkan.se senast den 20 januari 2020. Meddela allergier och specialkost!

Anmälda KMR-medlemmar deltar gratis, men den som uteblir utan att ha avanmält sig får betala.

Icke medlemmar betalar i samband med anmälan 300:- till plusgiro 1577 03-0 (Stockholms stifts kyrkomusikerförening) Ange namn och ”jubilatemiddag”!