Kallelse till Årsmöte 2016 för Stockholms stifts kyrkomusikerförening

Högalidskirche_Nebengebäude

Torsdagen den 11 februari kl 09.30-10.30
i Högalids församlingshus, Högalids kyrkväg 13

Anmäler du dig till årsmötet senast den 3 februari
så blir du bjuden på kaffe/te/macka i samma lokaler kl 09.00.

Anmälan via e-post till: ewa.lena.kansbod@svenskakyrkan.se

Efter årsmötet kl 10.30-12.00 får vi lyssna till och även sjunga tillsammans med
Agneta Sköld, Västerås,
som kommer att presentera den musik hon har skrivit för vuxenkör.

Väl mött!!

Stockholms stifts kyrkomusikerförenings styrelse genom

Ewa Lena Kansbod, ordförande
ewa.lena.kansbod@svenskakyrkan.se
SMS: 070-616 88 90
Tel: 08-616 88 30

************************************************************************

Speciellt till er som är kontraktsombud:

Vi i styrelsen vill gärna träffa er efter årsmötet och ha en genomgång av ert uppdrag och vad ni kan bidra med i er roll som kontraktsombud. Vi börjar med gemensam lunch kl 12.00 och är klara kl 14.00. Anmäl dig senast den 3 februari om du önskar att äta lunch.

************************************************************************

Höstmöte 2015 den 5 oktober kl 9-12

HPIM1254.JPG

i Edsbergskyrkan, Sollentuna församling,Kaplansbacken 2, Sollentuna

 

Dagens ämne: REKRYTERING och UTBILDNING

- Kyrkomusikerutbildningen· hur är den utformad idag, hur blir man behörig till tjänst i Svenska kyrkan?

- Vad kan vi aktiva musiker bidra med för att fler ska vilja utbilda sig till kyrkomusiker?

Medverkande: Peter Sjunnesson, chef för Kyrkomusikerprogrammet vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut och Anna Pihl-Lindén, stiftsmusiker Stockholms stift.

09.00 kaffe och macka

09.30 orgelmusik framförd av elever i Edsbergskyrkan

10.00-12.00 samtal kring rekrytering och utbildning samt information från stiftsombuden

Vägbeskrivning för bil: Kör E4 norrut. Sväng av vid avfarten Häggvik. Håll vänster mot Danderyd. Fortsätt Häggviksleden till nästa rondell. Kör rakt fram in på väg 262, Danderydsvägen. Ta vänster in på Yxvägen, skylt visar Edsbergskyrkan, därefter första vägen till höger Ribbings väg och första höger in på Kaplansbacken. Det kan vara ont om P-platser men det går även att parkera i Edsbergs centrum.

Kommunalt: Ta pendeltåget mot Märsta till Sollentuna centrum, ca 15 min. Vid Sollentuna byter du till buss 607 mot Danderyds sjukhus eller buss 627 mot Arninge. Hållplats Edsbergs centrum, resan tar ca 10 – 15 min. Det går även att ta buss 607 från Danderyds sjukhus med samma restid.

Anmälan till Höstmötet senast den 25 september
till ewa.lena.kansbod@svenskakyrkan.se eller SMS till 070-616 88 90.

 

Varmt välkommen!

Ewa Lena Kansbod,

Ordförande i Stockholms Stifts kyrkomusikerförening

 

OBS!

Hösten 2016 hålls KMR:s ombudsmöte. Du har som medlem i stiftsföreningen möjlighet att lämna förslag till motioner inför mötet. Har du något som du vill att vi i Stockholms stift ska motionera om? Kontakta någon i styrelsen, senast den 1 november 2015 eller ta med dig din motion till höstmötet. Du kan även läsa ytterligare information i senaste numret av KMT.

Sommarbrev 2015

Stockholm 2015-06-25

Kära kollegor!

Under våren 2015 har Kyrkomusikerföreningen träffats vid två tillfällen, dels vid årsmötet i februari och i samband med Vårmötet i reaktorhallen under KTH i april då vi hade ett panelsamtal kring musiken i Svenska kyrkan och även fick lyssna till Skandiaorgeln som numera finns i reaktorhallen.

Det har varit spännande möten med många goda tankar som delats när vi träffats. Tack!

Våra stiftsombud arbetar ihärdigt med alla förhandlingar och annat som tillhör deras uppdrag. Och vi i styrelsen träffas också regelbundet för att behandla olika frågor som rör kyrkomusikerkåren på olika sätt.

Om du har något som du vill att vi ska diskutera på våra möten eller har frågor som känns angelägna så tveka inte att höra av dig till någon av oss i styrelsen. Namnen på medlemmarna i styrelsen hittar du i matrikeln eller på Stiftföreningens hemsida: www.kmr.se/stockholm.

I höst kommer vi att ha vårt Höstmöte den 5 oktober kl 9-12 i Edsbergskyrkan, Sollentuna.

Då har vi bjudit in vår nya musikkonsulent i Stockholm, Anna Pihl Lindén, samt Peter Sjunnesson, chef för kyrkomusikerprogrammet vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Det orgelpedagogiska nätverket finns också på plats.

Vi kommer att prata om hur utbildningen till kyrkomusiker är utformad, den framtida praktiken i församlingarna och andra frågor som rör kyrkomusikerns framtid: Stämmer utbildningens innehåll överens med församlingens förväntningar på musikern? På vilket sätt kan vi verksamma musiker bidra till återväxten på bästa sätt? Vi kommer även att få lyssna till orgelmusik framförd av unga orgelelever.

Inbjudan till mötet kommer att skickas ut i början av september.

Jag och styrelsen önskar er en härlig sommar och väl mött igen i höst!

 

Sommarhälsningar från styrelsen via

Ewa Lena Kansbod

Ordförande i Stockholms Stifts kyrkomusikerförening

ÅRSMÖTESPROTOKOLL fört vid årsmöte 2015 i Kungsholms församlingslokaler

2015-02-02 kl 13.00

Närvarande: 28 medlemmar.

§  1      Mötets öppnande

Ordförande Ewa Lena Kansbod hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.

§  2      Parentation

Tyst minut hölls för Per Thunarf.

§  3      Ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Ewa Lena Kansbod och till sekreterare Torgerd Riben.

§  4      Protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Carina Olofson och Maria Norberg.

§  5      Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes genom upprop.

§  6      Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

§  7      Dagordningen

Den föreslagna dagordningen fastställdes med justering av felaktig namnuppgift

§  8      Föregående årsmötes protokoll

Protokollet från föregående årsmöte refererades och lades till handlingarna.

§  9      Verksamhetsberättelse

Ordförande Ewa Lena Kansbod läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014.
Den godkändes och lades till handlingarna.

§ 10     Balans- och resultaträkning

Balans- och resultaträkning presenterades med tillägg att fonden vid årets slut var värd ca 85 000 kronor.

§ 11     Revisorernas berättelse

Boel Dirke läste upp revisionsberättelsen.

§ 12     Ansvarsfrihet

Beslut fattades i enlighet med revisorernas förslag:

 • Balansräkningen för år 2014 fastställdes.
 • Årets utgående balans förs över i ny räkning.
 • Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

§ 13     Budget 2015

Budget för år 2015 presenterades. Uppdrogs åt styrelsen att tillsammans med kassör och stiftsombud se över behovet av att höja arvodet till stiftsombuden eftersom de nu är tre personer.                             

 § 14     Ordförande

Till ordförande fram till årsmötet 2016 omvaldes Ewa Lena Kansbod.

§ 15     Styrelseledamöter

Till styrelseledamöter för två år fram till årsmötet 2017 omvaldes Torgerd Riben och Lars-Gunnar Sommarbäck samt nyvaldes Lars Fredén. Gabriella Sjöström, Erika Alfredsson Bohlin och Margareta Stripple Drakenberg valdes år 2014 fram till 2016.

§ 16     Styrelsesuppleanter

Till styrelsesuppleanter för två år fram till årsmötet 2017 nyvaldes Sigvard Selinus och Anna Rosén Österling. Per-Ove Larsson och Sofia Winiarski valdes år 2014 fram till 2016.

§ 17     Revisorer

Till att revidera 2014 års förvaltning omvaldes Boel Dirke och Christer Wallström.

§ 18     Revisorssuppleanter

Till revisorssuppleanter för nämnda period omvaldes Anders Frisk och nyvaldes Olov Risberg.

§ 19     Stiftsombud

Till stiftsombud fram till årsmötet 2016 omvaldes Per Rönnblom, Carin Horovitz och Susanne Sand. Till regionalt skyddsombud utsågs Per Rönnblom.

§ 20     Kontraktsombud

Till kontraktsombud valdes

 • för Domkyrkokontraktet Anders Frisk, omval
 • för Östermalms kontrakt Marie Olhans, omval
 • för Södermalms kontrakt Ewa Lena Kansbod, omval
 • för Brännkyrka kontrakt Boel Dirke, omval
 • för Enskede kontrakt Lars-Gunnar Sommarbäck, omval
 • för Spånga kontrakt, Sara Wänn, nyval
 • för Birka kontrakt Ann-Marie Bodén, omval
 • för Sollentuna kontrakt Anders Gustafsson Forslin, omval
 • för Roslags kontrakt, Maria Resare, omval.
 • för Solna kontrakt Jörgen Lindström, omval
 • för Värmdö kontrakt Stefan Själander, omval
 • för Huddinge och Botkyrka kontrakt Ingrid Lonér, omval
 • för Södertörns kontrakt Mikael Fahlstedt, omval
 • för Övriga anställda kyrkomusiker Sofia Winiarski, omval
 • för pensionärer Elisabeth Edström, omval

§ 21     Valberedning

Till valberedning utsågs Maria Norberg (sammankallande), Ulrika Wiström och Mikael Wedar.

§ 22     Information

 • Vårmötet planeras till vecka 16 i reaktorhallen på KTH, där orgeln från Skandiabiografen är iordningställd.
 • Ewa Lena Kansbod nämnde de tre ämnen som skulle komma upp på representantskapet i mars: Matrikelns form, avtalet, samt frågan hur stiftsombudens roll ska göras mer attraktiv.
 • Ett särskilt ansvar för föreningens hemsida har Lars-Gunnar Sommarbäck och Lars Fredén.

 § 23     Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 24     Avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vårmöte 2015

Välkommen till Stockholms Stifts kyrkomusikerförenings
Vårmöte torsdagen den 16 april 2015 kl 09.00-13.00

Mötet går av stapeln i Reaktorhallen vid Kungliga Tekniska Högskolan, Drottning Kristinas väg 51

Vi har ett panelsamtal kring frågorna:

Musiken som kulturbärare i kyrkan – att förvalta och förnya
Ansvar för kyrkomusiken? Vilken musik?

Efter samtalet kl 11.30 spelar Akiko Watanabe en orgelkonsert och
Per-Olof Schultz berättar om biografen Skandias orgel som är återuppbyggd i reaktorhallen. Vi får också möjlighet att titta på orgeln efter konserten.

Medverkande är bl. a.:
Marit Torkelsson, musikkonsulent
Cecilia Brink, politiker
Martin Ehntorp, musiker
Ragnar Håkansson, kyrkomusiker/musikkonsulent emeritus
Moderator: Karin Sundin, Sensus

09.00 samlas vi för nerfärd (kom i tid!) och väl nere i reaktorhallen
bjuds ni på kaffe och macka.

Årsmöte 2015 för Stockholms stifts kyrkomusikerförening

Måndagen den 2 februari kl. 13.00-14.15 i Samkvämsvåningen, Hantverkargatan 6, ingång från kyrkogården vid Kungsholms kyrka, Västermalms församling

Anmäler du dig till årsmötet senast den 27 januari så blir du bjuden på lunch i samma lokaler kl. 12.00. Meddela även om du önskar specialkost.

Anmälan via e-post till: ewa.lena.kansbod@svenskakyrkan.se

Väl mött!!

Observera att samtalet om kyrkomusiken som kulturbärare som skulle gått av stapeln på förmiddagen den 2/2 kommer att skjutas upp till Vårmötet senare under terminen.

Höstmöte 2014

Välkomna till Höstmöte den 6 november kl 09.30-12.00
i Gustaf Vasa församlingsvåning, Västmannagatan 63, 1 tr

Musikern och musiken i gudstjänster och kyrkliga handlingar

Vi har ett panelsamtal och gruppsamtal utifrån frågorna:
- Musiken som kulturbärare i kyrkan – att förvalta och förnya
- Kyrkomusikerns yrkesroll –
hur bemöter vi våra kyrkotillhöriga och deras önskemål
- Vem har ansvar för kyrkomusiken? Vilken musik?

Medverkande:
Marit Torkelsson, musikkonsulent Kyrkans Hus i Uppsala
Erika Alfredsson Bohlin, stiftsmusiker
Anders Frisk, organist i Matteus församling
Annica Anderbrant, domprost i Uppsala domkyrka
Cecilia Brink, ledamot i kyrkostyrelsen
Moderator: Anna Pihl Lindén

Program:
09.30 bjuds de som anmält sig på kaffe och macka.
10.00 mötet startar.
12.00 är ni välkomna på Lunchmusik i Gustaf Vasa kyrka, Olof Andersson, orgel.

Anmälan senast den 25 oktober till ewa.lena.kansbod@svenskakyrkan.se

Varmt välkomna önskar
Ewa Lena Kansbod
Ordförande i Stockholms Stifts kyrkomusikerförening

Vårmöte 2014

den 6 maj kl 09.30-12.00 i Engelbrekts församlingshus.

Vi börjar med kaffe kl 09.30. På mötet kommer våra stiftsombud, Per Rönnblom, Susanne Sand och Carin Horovitz att hjälpa oss med hur man beräknar en tidlista och förklara hur beräkningen går till. T ex:

Hur många timmar är en begravning? Vad ingår i fortbildningstimmarna?
Körverksamheten – antal timmar? Mötestider?

Det finns möjlighet att få titta på den stora orgelrenoveringen i Engelbrektskyrkan innan mötet i morgon. Välkomna till orgelläktaren kl 09.00 så berättar och visar Jan Börjeson vad som pågår.

Årsmöte 2014 för Stockholms stifts kyrkomusikerförening

Fredagen den 31 januari 2014 kl. 15.45-17.00
i Storkyrkosalen, ingång via Trädgårdsgatan 9 i Gamla stan

Årsmötet hålls i samma lokaler som profildagen för Stockholms stifts kyrkomusiker.

Anmäler du dig till årsmötet senast den 24 januari
så blir du bjuden på macka och kaffe att avnjuta under mötet.
Anmälan via e-post till: ewa.lena.kansbod@svenskakyrkan.se

Efteråt kan du vandra till Tyska S:ta Gertruds kyrka för uppsjungning och övning kl 17.15 inför kvällens singalong med Messias del 1 samt Hallelujakören av Händel om du vill.

Väl mött!!

Stockholms stifts kyrkomusikerförenings styrelse genom

Ewa Lena Kansbod, ordförande

Avtalet 2013 för kyrkan klart

Nu är texten till Kyrkans avtal 2013 klar. Alla tillägg eller förändringar i relation till tidigare avtalet är markerade med rött.