Påminnelse om Höstmöte Torsdag 12 september

Reaktorhallen KTH, Drottning Kristinas väg 51, hiss ned 25 meter.
09.00 Kaffe och smörgås
09.30 Facklig information och frågor.
10.30 Orgelvirtuosen Richard Hills, London, in action på Skandiaorgel! Spelar och visar hur man trakterar och registrerar en biograforgel.
12.00 Slut!
Del 1: Stiftsombud och regionalt skyddsombud finns på plats och informerar samt svarar på frågor. Frågor kan gärna mejlas i förväg till ewa.lena.kansbod@kmr.se
Del 2: Richard Hills is widely acknowledged as one of the very few musicians to have bridged and mastered the divide between the classical and theatre organ worlds. Richard’s career in the theatre organ world has been equally prestigious. He has numerous prizes and awards to his credit, both in England and in the USA, where he was named ‘Organist of the Year’ in 2010 by the American Theatre Organ Society.
OBS: Hissarna till Reaktorhallen måste köras av personal. Det betyder att alla behöver vara på plats kl 09.00.  Skulle ni missa 9-hissen så går det en även kl 9.15 :)
Anmälan till höstmötet senast måndag 9 september till anders.frisk@matteus.org eller sms: 076-525 78 28

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2019

ÅRSMÖTESPROTOKOLL
fört vid årsmöte i S:t Matteus församlingssal

med Stockholms stifts kyrkomusikerförening

2019-02-01 kl 13.00

 

 1. Närvarande: 41 medlemmar enligt bifogad röstlängd. (Bilaga 1)

 

§  1 Mötets öppnande

Ordförande Anders Frisk hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.

 

§  2 Parentation

Tyst minut hölls för Britta Sundberg och Anders Colldén.

 

§  3 Ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Anders Frisk och till sekreterare Torgerd Riben.

 

§  4 Protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Erika Alfredsson Bohlin och Boel Dirke.

 

§  5 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes genom att ett papper skickades runt för påskrift. (Bilaga 1)

 

§  6 Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

 

§  7 Dagordningen

Den föreslagna dagordningen fastställdes. (Bilaga 2)

 

§  8 Föregående årsmötes protokoll

Protokollet från föregående årsmöte innehöll inga ärenden för uppföljning och det lades till handlingarna.

 

§  9 Verksamhetsberättelse

Tid gavs att läsa igenom styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018.
Den godkändes med korrigering av revisorssuppleanterna och lades därefter till handlingarna. (Bilaga 3)

§ 10 Resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning presenterades. (Bilaga 4a)

 

§ 11 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Boel Dirke. (Bilaga 5)

 

§ 12 Ansvarsfrihet

Beslut fattades i enlighet med revisorernas förslag:

 • Balansräkningen för år 2018 fastställdes.

 • Årets utgående balans förs över i ny räkning.

 • Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

 

§ 13 Budget 2019

Budget för år 2019 presenterades, inklusive höjningar av arvoden till funktionärerna, och fastställdes. (Bilaga 4b)

 

§ 14 Ordförande

Till ordförande fram till årsmötet 2020 omvaldes Anders Frisk.

 

§ 15 Styrelseledamöter

Till styrelseledamöter för två år fram till årsmötet 2021 omvaldes Torgerd Riben, Lars-Gunnar Sommarbäck och Lars Fredén. Britta Lovén, Marie Olhans och Carina Olofson, kvarstår fram till årsmötet 2020.

 

§ 16 Styrelsesuppleanter

Till styrelsesuppleanter för två år fram till årsmötet 2021 omvaldes Anne-Marie Bodén och nyvaldes Johan Björling. Per-Ove Larsson och Fredrik Lundqvist kvarstår fram till årsmötet 2020.

 

§ 17 Revisorer

Till att revidera 2019 års förvaltning omvaldes Boel Dirke och Christer Wallström.

 

§ 18 Revisorssuppleanter

Till revisorssuppleanter för nämnda period omvaldes Olov Risberg och Gunnar Gillfors

 

§ 19 Stiftsombud

Till stiftsombud fram till årsmötet 2020 omvaldes Per Rönnblom, Carin Horovitz, Susanne Sand och Ewa Lena Kansbod.

 

§ 20 Kontraktsombud

 1. Till kontraktsombud valdes

 • för Domkyrkokontraktet Anders Frisk, omval

 • för Östermalms kontrakt Marie Olhans, omval

 • för Södermalms kontrakt Maria Bergström, omval (namnbyte)

 • för Brännkyrka kontrakt Boel Dirke, omval

 • för Enskede kontrakt Lars-Gunnar Sommarbäck, omval

 • för Spånga kontrakt Mats Stenlund, omval

 • för Birka kontrakt Fredrik Zander, omval

 • för Sollentuna kontrakt Anders Gustavsson Forslin, omval

 • för Roslags kontrakt Liv Skareng, nyval

 • för Solna kontrakt Rikard Lindberg Karlsson, omval

 • för Värmdö kontrakt Katja Själander, nyval

 • för Huddinge och Botkyrka kontrakt Elisabeth Haag, omval

 • för Södertörns kontrakt Mikael Fahlstedt, omval

 • för Övriga anställda kyrkomusiker Tina Bergholm, omval

 • för pensionärer Elisabeth Edström, omval

 

§ 21 Valberedning

Till valberedning omvaldes Erika Alfredsson Bohlin (ny sammankallande) och Mikael Wedar samt nyvaldes Karin Skogberg Ankarmo.

§ 22 Val av ombud till KMR:s ombudsmöte 26-27/9

För att representera vår förening vid KMR:s ombudsmöte utsågs Anders Frisk, Fredrik Lundqvist och Ewa Lena Kansbod, med Rikard Lindberg Karlsson och Torgerd Riben som ersättare.

 

§ 23 Motioner till ombudsmötet

Förslagen till motioner justerades och fastställdes för att sända in till KMR. Bilaga 5

 

§ 24 Information

 • Torgerd Riben hade lagt fram föreningens 100-årsjubileumsskrift från 2001 till dem som inte hade den tidigare.

 • Anders Frisk berättade om den kryssning med fortbildning kvällen 5/5-morgonen 7/5 som planeras av Uppsala stiftsförening och Sensus med kryssning till Åbo. Info på www.sensus.se/kryssning.

 • Anna Pihl Lindén presenterade ett projekt på tre år kring Kyrkornas skrivna och klingande kulturarv vilket startar med ett seminarium den 14 februari. Man ska identifiera kulturhistoriskt värdefulla böcker och noter (från före 1825).

 

§ 25 Övriga frågor

Per Rönnblom lyfte vikten av att vi med tyngd nominerar någon att kunna väljas in som ordinarie i FS, då Stockholms stiftsförening har varit utan ordinarie sedan 2009.

Av de ordinarie avgår Ingela Sjögren (Gbg:s stift, ordförande,) Carolina Söderberg (Luleå stift) och Agneta Sonnebo (Västerås stift). Av suppleanterna avgår Niclas Strandberg (Härnösands stift), Ingrid Larsson Hultkvist (Lunds stift) och Torgerd Riben (Stockholms stift). Ulf Berggren avgår som revisor.

 

§ 26 Avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Torgerd Riben

Justeras:

Anders Frisk Erika Alfredsson Bohlin Boel Dirke

 

Höstmöte Torsdag 12 september 2019

Reaktorhallen KTH, Drottning Kristinas väg 51, hiss ned 25 meter.
09.00 Kaffe och smörgås
09.30 Fackliga frågor
10.30 Orgelvirtuosen Richard Hills, London, in action! Spelar och visar hur man trakterar och registrerar en teaterorgel.
12.00 Slut!
Richard Hills is widely acknowledged as one of the very few musicians to have bridged and mastered the divide between the classical and theatre organ worlds. Richard’s career in the theatre organ world has been equally prestigious. He has numerous prizes and awards to his credit, both in England and in the USA, where he was named ‘Organist of the Year’ in 2010 by the American Theatre Organ Society.
OBS att detta också är startdagen för årets OrganSpace.
Anmälan till höstmötet senast måndag 9 september till anders.frisk@matteus.org eller sms: 076-525 78 28

Nya ombud från 1/7 2019

Nytt regionalt skyddsombud från 1 juli är Susanne Sand.
Fördelning av stiftsombudens ansvarsområden enligt följande:
Susanne Sand:
Södermalms kontrakt, Östermalms kontrakt, Domkyrkokontraktet,
Lidingö församling, Solna församling , Sundbybergs församling, Sollentuna församling, Brännkyrka församling, Hägerstens församling.
 
Åsa Schmidt:
Botkyrka församling och Haninge pastorat
 
Maria Bergström:
Huddinge församling, Danderyds församling, Tyresö församling, Enskede-Årsta församling, Vantörs församling, Farsta församling.
 
Ewa Lena Kansbod:
Roslags kontrakt,
Skarpnäcks församling, Eds församling, Hammarby församling, Fresta församling, Järfälla församling, Hässelby församling
 
Carin Horovitz:
Värmdö kontrakt, Birka kontrakt
Vällingby församling, Spånga-Kista församling, Skärholmens församling
 
Alla ombud kan nås via såväl svenskakyrkan.se  som kmr.se (förnamn.efternamn alt förnamn.förnamn.efternamn)

Nytt kontraktsombud i Spånga kontrakt

är  Crescenzo Grifone

Kyrkomusikerföreningens vårmöte 2019

Jägmästarebostället_vid_Djurgårdsslätten,_Fredrik_Isberg
Kyrkomusikerföreningens vårmöte har två spännande programpunkter:
- Kyrkomusik ni inte visste fanns – från arkiv till konsert (Mattias Lundberg)
Inblick i bokinventering av kyrkliga böcker och musikalier (Fanny Stenback)
Tid och plats: Torsdagen den 9 maj 2019 kl 9-12 i, Djurgårdsvägen 74 vid Gröna Lund.
Program:
09.00
Kaffe och smörgås
09.30-10.50    
Kyrkomusikalisk repertoar ni inte visste fanns – från arkiv till konsert.
Föreläsning och samtal med musikprofessorn Mattias Lundberg
Kort paus
11.00-12.00
Inblick i bokinventering av kyrkliga böcker och musikalier
Många av oss kommer att beröras av den inventering av äldre böcker, handskrifter och notsamlingar som kommer att ske framöver. Våra notarkiv kan vara kulturhistoriska skattkistor! Bokkonservator Fanny Stenback ger oss inblick och information om detta arbete.
Sista anmälningsdag: Måndag 6 maj till anders.frisk@matteus.org eller sms: 076-525 78 28
Välkomna!
Styrelsen i kyrkomusikerföreningen
Anders Frisk, ordförande

Recently_built_St._Matthew's_Church_in_Stockholm_1903

Fredag 1 februari 2019 kl 13.00 i S:t Matteus församlingssal

Inledande program i samarbete med Sthlms stifts Kyrkosångsförbund och Sthlms stift:
Liturgin som konsten att fira gudstjänst (se tidigare info från Anna Pihl Lindén)
08.30-fika, smörgås
09.00 Morgonbön, biskop Eva Brunne
09.15 Inledning, ordförande i Stockholms stifts Kyrkosångsförbund, kyrkoherde Sven Milltoft
09.20 Teol dr, domkyrkokaplan i Lund Lena Sjöstrand
10.00 Professor Johannes Landgren, KMH
10.30 Kaffepaus
10.45 Performance regissör Jörgen Krantz
11.25 Panelsamtal med glimtar från skilda liturgiska erfarenheter, organist Mats Stenlund Vällingby församling, domkyrkoorganist Mattias Wager, organist Emelie Power Katarina församling och organist Ewa Lena Kansbod, Sollentuna församling.
11.45 Summering och reflektion, Lena Sjöstrand, Johannes Landgren och Jörgen Krantz
12.15 Lunch
13.00 Årsmöte Stockholms stifts kyrkomusikerförening
Anmälan till hela eller delar av dagen samt lunch och specialkost till: anders.frisk@matteus.org
Välkomna samt tillönskan om en God jul och ett Gott nytt år!
Styrelsen i Stockholms stifts kyrkomusikerförening
Anders Frisk, ordf

Höstmöte 2018

Torsdagen den 25 oktober 2018 i Tyska kyrkan S:ta Gertrud, Gamla stan.
Program:
9.30-10.00 – Kaffe

10.00-11.00:
Organisten i Tyska kyrkan, Michael Dierks, visar samt berättar om Juno-orgeln, den återuppbyggda Åkerman&Lund-orgeln från 1887 som förvarats i en källare i Gamla stan sedan 1972 men nu återfått sin ursprungliga plats i S:ta Gertrud.

11.00-12.00:
Peter Sjunnesson, chef för kyrkomusikerprogrammet på Svenska kyrkans utbildningsinstitut, informerar om Svenska kyrkans nya examen för kyrkomusiker och de nya befattningskategorierna försteorganist, organist och kantor.
Vi får veta hur äldre examina värderas i det nya systemet och hur man skaffar ett valideringsintyg för sin äldre examen när man söker jobb. Gäller min gamla påbyggnadsutbildning i orgel eller kör och kan den ge mig A-behörighet som försteorganist? Detta och mycket annat kan vi fråga om och få svar av Peter. Svenska kyrkans utbildningsinstitut är den instans som prövar ansökningar och utfärdar valideringsintyg.

12.15 – gemensam lunch på närliggande restaurang (föreningen bjuder!)

Sista anmälningsdag: Måndag 22 oktober till anders.frisk@matteus.org

Välkomna!
Styrelsen i kyrkomusikerföreningen
Anders Frisk, ordförande

Vårmöte 2018

Kungsholms_församlingshus_01Onsdagen den 18 april 2018 i Församlingssalen på Parmmätargatan 3 vid Kungsholms kyrka.

Program:
9.30-10.00 – Kaffe
10.00-12.00:
Kekke från Sensus kommer och presenterar ScorX. Vi får bekanta oss med verktyget, hur det är upplagt och hur man navigerar mellan de olika funktionerna. Vi får prova på att sjunga till den unika spelaren med levande röster, där man både kan nöta sin egen stämma och höra sin stämma tillsammans med helheten – samtidigt som man följer notbilden. Förutom PLAY-funktionen är ju ScorX även en ren notbutik där du kan handla noter digitalt och distribuera till dina korister på ett smidigt sätt. Vi kommer också att få veta mer om Körakademin, det samarbetsprojekt mellan Sensus och Mellansels folkhögskola som regelbundet förser ScorX med nya körsånger av blandad karaktär och på olika nivåer. Som medlem i Körakademin, öppet för de körer som samarbetar med Sensus, har man tillgång till 12 fria PLAY-titlar varje termin. Idag finns ca 800 titlar i musikbiblioteket och det tillkommer hela tiden nytt.  
12.15 – gemensam lunch
Sista anmälningsdag: Onsdag 11 april till anders.frisk@matteus.org
OBS! Om man inte önskar stanna på lunchen måste det meddelas i anmälan!
Välkomna!
Stockholms stifts kyrkomusikers styrelse
Anders Frisk, ordförande

Årsmöte 2018-01-25

Den 25 januari kommer det att hållas årsmöte för Stockholms Stifts kyrkomusikerförening och denna gång är lokalen Kungliga Musikhögskolan.

Preliminärt schema:

9.00-10.00 – Morgonkaffe på Oktav(restaurangen på KMH) därefter visning av KMH.
10.00-11.00 – Årsmöte i Nathan Milsteinsalen

11.00-12.00 – presentation av Kyrkomusikerutbildningen på KMH
12.15 – gemensam lunch

 

kungliga_musikhogskolan_kmh_musikbygge

Detta är en första kallelse till Årsmötet, ytterligare information kommeri början av januari.