ÅRSMÖTESPROTOKOLL fört vid årsmöte 2015 i Kungsholms församlingslokaler

2015-02-02 kl 13.00

Närvarande: 28 medlemmar.

§  1      Mötets öppnande

Ordförande Ewa Lena Kansbod hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.

§  2      Parentation

Tyst minut hölls för Per Thunarf.

§  3      Ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Ewa Lena Kansbod och till sekreterare Torgerd Riben.

§  4      Protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Carina Olofson och Maria Norberg.

§  5      Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes genom upprop.

§  6      Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

§  7      Dagordningen

Den föreslagna dagordningen fastställdes med justering av felaktig namnuppgift

§  8      Föregående årsmötes protokoll

Protokollet från föregående årsmöte refererades och lades till handlingarna.

§  9      Verksamhetsberättelse

Ordförande Ewa Lena Kansbod läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014.
Den godkändes och lades till handlingarna.

§ 10     Balans- och resultaträkning

Balans- och resultaträkning presenterades med tillägg att fonden vid årets slut var värd ca 85 000 kronor.

§ 11     Revisorernas berättelse

Boel Dirke läste upp revisionsberättelsen.

§ 12     Ansvarsfrihet

Beslut fattades i enlighet med revisorernas förslag:

 • Balansräkningen för år 2014 fastställdes.
 • Årets utgående balans förs över i ny räkning.
 • Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

§ 13     Budget 2015

Budget för år 2015 presenterades. Uppdrogs åt styrelsen att tillsammans med kassör och stiftsombud se över behovet av att höja arvodet till stiftsombuden eftersom de nu är tre personer.                             

 § 14     Ordförande

Till ordförande fram till årsmötet 2016 omvaldes Ewa Lena Kansbod.

§ 15     Styrelseledamöter

Till styrelseledamöter för två år fram till årsmötet 2017 omvaldes Torgerd Riben och Lars-Gunnar Sommarbäck samt nyvaldes Lars Fredén. Gabriella Sjöström, Erika Alfredsson Bohlin och Margareta Stripple Drakenberg valdes år 2014 fram till 2016.

§ 16     Styrelsesuppleanter

Till styrelsesuppleanter för två år fram till årsmötet 2017 nyvaldes Sigvard Selinus och Anna Rosén Österling. Per-Ove Larsson och Sofia Winiarski valdes år 2014 fram till 2016.

§ 17     Revisorer

Till att revidera 2014 års förvaltning omvaldes Boel Dirke och Christer Wallström.

§ 18     Revisorssuppleanter

Till revisorssuppleanter för nämnda period omvaldes Anders Frisk och nyvaldes Olov Risberg.

§ 19     Stiftsombud

Till stiftsombud fram till årsmötet 2016 omvaldes Per Rönnblom, Carin Horovitz och Susanne Sand. Till regionalt skyddsombud utsågs Per Rönnblom.

§ 20     Kontraktsombud

Till kontraktsombud valdes

 • för Domkyrkokontraktet Anders Frisk, omval
 • för Östermalms kontrakt Marie Olhans, omval
 • för Södermalms kontrakt Ewa Lena Kansbod, omval
 • för Brännkyrka kontrakt Boel Dirke, omval
 • för Enskede kontrakt Lars-Gunnar Sommarbäck, omval
 • för Spånga kontrakt, Sara Wänn, nyval
 • för Birka kontrakt Ann-Marie Bodén, omval
 • för Sollentuna kontrakt Anders Gustafsson Forslin, omval
 • för Roslags kontrakt, Maria Resare, omval.
 • för Solna kontrakt Jörgen Lindström, omval
 • för Värmdö kontrakt Stefan Själander, omval
 • för Huddinge och Botkyrka kontrakt Ingrid Lonér, omval
 • för Södertörns kontrakt Mikael Fahlstedt, omval
 • för Övriga anställda kyrkomusiker Sofia Winiarski, omval
 • för pensionärer Elisabeth Edström, omval

§ 21     Valberedning

Till valberedning utsågs Maria Norberg (sammankallande), Ulrika Wiström och Mikael Wedar.

§ 22     Information

 • Vårmötet planeras till vecka 16 i reaktorhallen på KTH, där orgeln från Skandiabiografen är iordningställd.
 • Ewa Lena Kansbod nämnde de tre ämnen som skulle komma upp på representantskapet i mars: Matrikelns form, avtalet, samt frågan hur stiftsombudens roll ska göras mer attraktiv.
 • Ett särskilt ansvar för föreningens hemsida har Lars-Gunnar Sommarbäck och Lars Fredén.

 § 23     Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 24     Avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vårmöte 2015

Välkommen till Stockholms Stifts kyrkomusikerförenings
Vårmöte torsdagen den 16 april 2015 kl 09.00-13.00

Mötet går av stapeln i Reaktorhallen vid Kungliga Tekniska Högskolan, Drottning Kristinas väg 51

Vi har ett panelsamtal kring frågorna:

Musiken som kulturbärare i kyrkan – att förvalta och förnya
Ansvar för kyrkomusiken? Vilken musik?

Efter samtalet kl 11.30 spelar Akiko Watanabe en orgelkonsert och
Per-Olof Schultz berättar om biografen Skandias orgel som är återuppbyggd i reaktorhallen. Vi får också möjlighet att titta på orgeln efter konserten.

Medverkande är bl. a.:
Marit Torkelsson, musikkonsulent
Cecilia Brink, politiker
Martin Ehntorp, musiker
Ragnar Håkansson, kyrkomusiker/musikkonsulent emeritus
Moderator: Karin Sundin, Sensus

09.00 samlas vi för nerfärd (kom i tid!) och väl nere i reaktorhallen
bjuds ni på kaffe och macka.

Årsmöte 2015 för Stockholms stifts kyrkomusikerförening

Måndagen den 2 februari kl. 13.00-14.15 i Samkvämsvåningen, Hantverkargatan 6, ingång från kyrkogården vid Kungsholms kyrka, Västermalms församling

Anmäler du dig till årsmötet senast den 27 januari så blir du bjuden på lunch i samma lokaler kl. 12.00. Meddela även om du önskar specialkost.

Anmälan via e-post till: ewa.lena.kansbod@svenskakyrkan.se

Väl mött!!

Observera att samtalet om kyrkomusiken som kulturbärare som skulle gått av stapeln på förmiddagen den 2/2 kommer att skjutas upp till Vårmötet senare under terminen.

Höstmöte 2014

Välkomna till Höstmöte den 6 november kl 09.30-12.00
i Gustaf Vasa församlingsvåning, Västmannagatan 63, 1 tr

Musikern och musiken i gudstjänster och kyrkliga handlingar

Vi har ett panelsamtal och gruppsamtal utifrån frågorna:
- Musiken som kulturbärare i kyrkan – att förvalta och förnya
- Kyrkomusikerns yrkesroll –
hur bemöter vi våra kyrkotillhöriga och deras önskemål
- Vem har ansvar för kyrkomusiken? Vilken musik?

Medverkande:
Marit Torkelsson, musikkonsulent Kyrkans Hus i Uppsala
Erika Alfredsson Bohlin, stiftsmusiker
Anders Frisk, organist i Matteus församling
Annica Anderbrant, domprost i Uppsala domkyrka
Cecilia Brink, ledamot i kyrkostyrelsen
Moderator: Anna Pihl Lindén

Program:
09.30 bjuds de som anmält sig på kaffe och macka.
10.00 mötet startar.
12.00 är ni välkomna på Lunchmusik i Gustaf Vasa kyrka, Olof Andersson, orgel.

Anmälan senast den 25 oktober till ewa.lena.kansbod@svenskakyrkan.se

Varmt välkomna önskar
Ewa Lena Kansbod
Ordförande i Stockholms Stifts kyrkomusikerförening

Vårmöte 2014

den 6 maj kl 09.30-12.00 i Engelbrekts församlingshus.

Vi börjar med kaffe kl 09.30. På mötet kommer våra stiftsombud, Per Rönnblom, Susanne Sand och Carin Horovitz att hjälpa oss med hur man beräknar en tidlista och förklara hur beräkningen går till. T ex:

Hur många timmar är en begravning? Vad ingår i fortbildningstimmarna?
Körverksamheten – antal timmar? Mötestider?

Det finns möjlighet att få titta på den stora orgelrenoveringen i Engelbrektskyrkan innan mötet i morgon. Välkomna till orgelläktaren kl 09.00 så berättar och visar Jan Börjeson vad som pågår.

Årsmöte 2014 för Stockholms stifts kyrkomusikerförening

Fredagen den 31 januari 2014 kl. 15.45-17.00
i Storkyrkosalen, ingång via Trädgårdsgatan 9 i Gamla stan

Årsmötet hålls i samma lokaler som profildagen för Stockholms stifts kyrkomusiker.

Anmäler du dig till årsmötet senast den 24 januari
så blir du bjuden på macka och kaffe att avnjuta under mötet.
Anmälan via e-post till: ewa.lena.kansbod@svenskakyrkan.se

Efteråt kan du vandra till Tyska S:ta Gertruds kyrka för uppsjungning och övning kl 17.15 inför kvällens singalong med Messias del 1 samt Hallelujakören av Händel om du vill.

Väl mött!!

Stockholms stifts kyrkomusikerförenings styrelse genom

Ewa Lena Kansbod, ordförande

Avtalet 2013 för kyrkan klart

Nu är texten till Kyrkans avtal 2013 klar. Alla tillägg eller förändringar i relation till tidigare avtalet är markerade med rött.

Välkomna till Höstmöte den 14/10 2013 kl 9-12

En förmiddag i dialog med stiftsombuden och styrelsen i Stockholm, fylld med reflektioner och strategier för att vi tillsammans ska kunna skapa goda arbetssituationer för oss kyrkomusiker. Grundläggande info om den fackliga världen utlovas: KMR, Lärarförbundet, stiftsföreningens roll, etc. Med kunskap om lagar och avtal är det lättare att argumentera och ha en god dialog med arbetsgivaren samt få gehör för det man vill uppnå. Vi varvar vårt samtal med att tillsammans sjunga nyutgiven musik.