Föreningen

Västerås stifts kyrkomusikerförening bildades år 1900.
Föreningen har c:a 125 medlemmar med kyrkomusikeranställning. De flesta av dessa (c:a 95 st.) är kantorer, övriga är organister och fyra har någon annan typ av anställning. Därutöver har vi c:a 35 fristående medlemmar och ett 60-tal pensionerade medlemmar.

Stiftsföreningen har till uppgift att tillvarata och främja medlemmarnas intressen i kyrkomusikeranställningen och verka för anslutning till förbundet samt verka för förbundets syften enligt dess stadgar och efter av förbundets beslutande organ angivna riktlinjer. (ur Normalstadgar för stiftsföreningar)

I vår förening vill vi också betona att vi är en yrkesförening, där vi har möjlighet att diskutera frågor som rör våra arbeten rent professionellt. Vi är också en kamratförening för inbördes stöd och uppmuntran i svårigheter, men också för att dela glädjeämnen med varandra.

Stiftsföreningen håller sitt årsmöte under andra hälften av augusti på Sjöviks folkhögskola i samband med de årliga fortbildningsdagarna som anordnas av Västerås Stifts Kyrkosångsförbund.

Vi erbjuder facklig service genom våra stiftsombud. Stiftsombuden har till uppgift att inom stiftet i samverkan med stiftsföreningens styrelse tillvarata medlemmarnas fackliga intressen. Stiftsombuden väljs av årsmötet, men utses formellt av Lärarförbundets lokalavdelning där stiftsombuden har sina anställningar, och ingår därefter i Lärarförbundets organisation. Allt förhandlingsmandat ligger på Lärarförbundets lokalavdelningar om inte hela eller delar av detta har delegerats till stiftsombud eller arbetsplatsombud. Stiftsombuden bör inkallas som sakkunniga i kyrkomusikaliska frågor.

För arbetsmiljöärenden har vi även regionalt skyddsombud. Regionalt skyddsombud väljs av årsmötet, men utses precis som stiftsombuden av den lokalavdelning där skyddsombudet har sin anställning. Regionalt skyddsombud kan inte utan kallelse ta sig an ett ärende på en arbetsplats där det finns lokalt skyddsombud. Regionala skyddsombudet är sakkunnig i kyrkomusikaliska frågor ur arbetsmiljösynpunkt.

Anmälan av fackliga förtroendemän görs formellt av lokalavdelningarna, men regionkontoren brukar vara behjälpliga med detta.

De fackliga förtroendemännen företräder Lärarförbundets medlemmar i alla yrkeskategorier inom Kyrkan.