03 juli 2017

KMT sommar

kmt_sommar
44 år vid samma orgel, den historiska Cahmanorgeln i Lövstabruk, blev det för Birgitta Olsson. Läs hennes berättelse i sommarnumret av KMT. Läs också intervjun, Om förebilder och att förebilda, med Kerstin Börjeson, organist och körledare i Hägerstens församling.

Vidare avtalsinformation, frågor och svar om det nya avtalet, en jubilerande Wahlbergsorgel och mycket mer.Trevlig sommar med KMT nr 7-8 som kommer fredagen den 7 juli!

Kerstin Odeberg

27 juni 2017

Nytt avtal för Svenska kyrkan 2017

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har tecknat ett nytt avtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för Svenska kyrkan 2017. Avtalet omfattar bland annat kyrkomusiker och lärare anslutna till Lärarförbundet och i förekommande fall KMR. Överenskommelsen är treårig och avtalsperioden sträcker sig från 2017-04-01 till 2020-03-31.

Här kan du läsa en sammanfattande översikt över de viktigare förändringarna.

31 maj 2017

KMT juni

kmtjuni

Våren och försommaren är körresornas tid. Mycket förberedelsearbete ligger bakom en resa. Olaus Peetri Vocalis i Örebro har en spännande resa framför sig i början av juli.

I höstas utsågs Marie Nordenmalm J:son Lindh till Årets körledare. Marie är organist i Nora bergslags församling, också den församling hon tog sina första steg mot att bli kyrkomusiker.

På temat Reformationsjubileet 2017 skriver Markus Hagberg skriver om Den svårförstådda reformationen. Dessutom anmäls tre böcker om Martin Luther.

Så presenterar sig stiftsföreningarna i Västerås och Strängnäs stift.

Välkommen till KMT nr 6 som kommer fredagen den 2 juni!

Kerstin Odeberg
redaktör

16 maj 2017

Nytt tjänstepensionsavtal för anställda inom Svenska kyrkan

Lärarförbundet har kommit överens med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om ett nytt tjänstepensionsavtal för anställda inom Svenska kyrkan.

Det nya avtalet börjar gälla från den 1 januari 2018 och omfattar dig som är född 1959 eller senare. Du som är född tidigare fortsätter att omfattas av nuvarande tjänstepensionsavtal, KAP-KL Svenska kyrkan.

Premiebestämt avtal

Det nya avtalet är helt premiebestämt vilket innebär att arbetsgivaren betalar in en pensionspremie om 4,5 procent på lönedelar upp till 7,5 Inkomstbasbelopp (motsvarar månadslön om 37 800 kr för år 2017 ) samt 30 procent på lönedelar över 7,5. Premien förvaltas som tidigare av Kyrkans pensionskassa.

Det nya avtalets korta övergångsregler innehåller garantinivåer som syftar till att säkerställa att pensionsutfallet från det nya avtalet inte kraftigt avviker från det pensionsutfall som nuvarande avtal KAP-KL Svenska kyrkan skulle givit. Garantinivån mellan 95-80 procent styrs av din ålder.

– I förhandlingarna var övergångsbestämmelserna tveklöst den viktigaste frågan. Det är därför glädjande att vi lyckades nå en överenskommelse med garantier som kompenserar för kortare övergångsbestämmelser säger Mathias Åström, förhandlingschef Lärarförbundet.

Det nya avtalet i korthet

Giltighet

Gäller från 1 januari 2018.

Omfattning

Är du född 1958 eller tidigare fortsätter du att omfattas av nuvarande avtal KAP-KL Svenska kyrkan.

Du som är född 1959 eller senare kommer att omfattas av det nya avtalet.

Är du född 1959 -1978 så omfattas du av en garanti som beräknas vid pensioneringstillfället enligt nedan.

1959-1963 garanteras 95 procent av den pension du skulle ha fått om KAP-KL Svenska Kyrkan fortsatt att gälla.

1964-1968 garanteras 90 procent av den pension du skulle ha fått om KAP-KL Svenska Kyrkan fortsatt att gälla.

1969-1973 garanteras 85 procent av den pension du skulle ha fått om KAP-KL Svenska Kyrkan fortsatt att gälla.

1974-1978 garanteras 80 procent av den pension du skulle ha fått om KAP-KL Svenska Kyrkan fortsatt att gälla.

Premienivå

Pensionspremien om 4,5 procent samt 30 procent är i nivå med premierna på de större tjänstepensionsavtalen inom exempelvis kommun ooch landsting samt den privata sektorn. I det nya avtalet finns dock en följsamhestklausul som gör det möjligt att ta upp förhandlingar om premienivåerna ökar i något av de större tjänstepensionsavtalen. I avtalet ges också möjlighet till löneväxling som möjliggör för för arbetstagaren att själv spara till sin pension på ett förmånligt sätt. Ett partgemensamtarbete kommer också att inledas för att utreda möjligheten till ett mer flexibelt övergång från arbetsliv till pension.

På löner upp till 7,5 Ibb (motsvarar månadslön om 37 800 kr för år 2017) så avsätter arbetsgivare en pensionspremie om 4,5 procent per år. På lönedelar över 37 800 kr så avsätts 30 procent. Premierna placeras i en traditionell försäkring som förvaltas av Pensionskassan i en traditionell försäkring.

En nyhet i avtalet är att det inte finns någon nedre åldersgräns för intjänande av pension. Du fortsätter även att tjäna in till pension om du fortsätter att arbeta efter 67 års ålder. Pensionspremien motsvarar då 4,5 procent av hela din lön.

Delade tjänster

Nytt är även att arbetstagare som har anställning hos två arbetsgivare inom kyrkan får pensionsintjänade som om att det var en tjänst. Genom att inkomsterna räknas samman kan arbetstagaren nå upp i ett pensionsintjänande på 30 procent.

Löneväxling

Arbetstagare har möjlighet att växla lön till pension. Löneväxlingen placeras hos Pensionskassan.

Efterlevandepension

Efterlevandepension till vuxen samt barn är oförändrat.

Särskild avtalspension

Möjlighet till särskild avtalspension är oförändrat.

Avtalet

Avtalet finns i dess helhet på Lärarförbundets webbplats, lararforbundet.se

Har du frågor kring pension eller något annat som berör din anställning är du välkommen att kontakta Lärarförbundet på tfn 0770-33 03 03, alla dagar 8-17.

28 april 2017

KMT i ny layout

nya_kmt2017

Layouten ser annorlunda ut i och med majnumret av KMT. Innehållet, artiklarna, finns fortfarande i skärningspunkten mellan kyrkomusik, teologi och liturgi. I majnumret berättar ett trettiotal kyrkomusiker i Göteborgs och Luleå stift hur de arbetar med psalmsången. Vad ser de för framgångsfaktorer för en levande psalmsång? Vad ser de för orosmoln för en levande psalmsång?

Orgelbyggare Jan Börjeson skriver om durtersen, ett viktigt vertyg för renare musik.

Nu i maj är det 150 år sedan Elfrida Andrée tillträdde som domkyrkoorganist i Göteborg. En av hennes efterträdare, Henrik Cervin, skriver om Elfrida.

Välkommen till KMT nr 5 som kommer den 5 maj

Kerstin Odeberg
red

18 april 2017

Medling för nytt tjänstepensionsavtal inom Svenska Kyrkan

mathias_astrom

Tyvärr står vi långt ifrån varandra i ett antal frågor, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

Förhandlingarna om ett nytt tjänstepensionsavtal för Svenska kyrkan, vilket bland annat omfattar drygt 2500 av Lärarförbundets medlemmar går trögt. För att komma vidare har Lärarförbundet, de andra parterna på arbetstagarsidan och arbetsgivarorganisationen gemensamt begärt medling.

Lärarförbundet har tillsammans med ytterligare sex fackliga arbetstagarorganisationer och Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation nu vänt sig till Medlingsinstitutet med en begäran om frivillig medling. Syftet är att komma vidare i förhandlingarna kring nytt tjänstepensionsavtal.

Förhandlingarna kring ett nytt avgiftsbestämt tjänstepensionsavtal har pågått sedan början av 2016.

– Vi har tillmötesgått arbetsgivarens önskemål om att gå från ett förmånsbestämt tjänstepensionsavtal, säger Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet. Tyvärr står vi långt ifrån varandra i ett antal frågor. Den mest betydelsefulla frågan handlar om vilka medarbetare som ska omfattas av det nya avtalet och vilka som ska ligga kvar i nuvarande, säger Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.

Lärarförbundet och de andra parterna på arbetstagarsidan efterfrågar längre övergångsperioder jämfört med vad arbetsgivaren velat gå med på i avtalsförhandlingarna.

– För att säkerställa att ingen arbetstagare ska riskera att få en kraftigt försämrad pension är långa övergångsperioder kutym på svensk arbetsmarknad. Arbetsgivaren vill istället ha en kort övergångsperiod vilket vi från Lärarförbundet motsätter oss, säger Mathias Åström.

Frågor och svar

Hur påverkar detta mig som medlem?

För dig som medlem och anställd inom Svenska Kyrkan så fortsätter du för närvarande att omfattas av nuvarande gällande pensionsavtal. Det är först när ett nytt avtal är på plats som vi kan se vem eller på vilket sätt ett nytt avtal eventuellt påverkar dig.

Vad händer nu?

Två opartiska medlare kommer att utses. En på förslag från Lärarförbundet och de andra sex fackliga organisationerna och en på förslag från Arbetsgivarorganisationen. Medlarna kommer därefter att sätta sig i frågan och träffa de olika parterna för att få parternas syn på läget. Därefter kommer medlarna föreslå förslag till lösning.

Lärarförbundet kommer självklart att så snart vi har någon ny information att informera dig som medlem. Har du frågor kring pension eller något annat som berör din anställning är du välkommen att kontakta Lärarförbundet Kontakt 0770-33 03 03, alla dagar 8-17.

Svenska Kyrkan har drygt 20 000 medarbetare varav du är en av Lärarförbundet 2 512 medlemmar.

annonser:

Bannerannons

Bannerannons