Avtalsrörelsen igång!

Publicerad: 2 februari 2012

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har den 31 januari 2012 överlämnat avtalskraven för avtalsrörelsen 2012 till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Samverkansrådet konstaterar inledningsvis att kyrkans musiker, förskollärare, fritidspedagoger och andra anställda utgör församlingarnas främsta resurs. Denna resurs måste tas tillvara så att den blir en långsiktigt uthållig tillgång! Särskilt viktigt är det att långsiktigt rekrytera och behålla såväl kyrkomusiker som pedagogisk personal till respektive yrkesområden.

Yrkandena från Samverkansrådet berör såväl kyrkans pedagogiska personal (oftast förskollärare) som gruppen kyrkomusiker.

Här en kortfattad överblick för musikdelen i yrkandena:

Samverkansrådet yrkar bland annat

att det kommande avtalet skall utgöra startpunkten på en reallöneförskjutning, innebära förbättringar i de lokala löneprocesserna och lyfta fram relationen mellan målsättning, resultatuppfyllelse och löneutveckling.

att arbetstidsfrågan måste få en lösning som gör att kyrkomusikerna garanteras en rimlig arbetsbelastning, tillförsäkrar yrkesgruppen rimlig omfattning av bland annat förberedelser samt skapar tydlighet vad gäller beräkningsgrunder för omfattning och innehåll i kyrkomusikaliska anställningar.

att avtalet måste leda fram till överenskommelser som främjar efterlevnad av Kyrkoordningens regelverk, tydliggör församlingarnas pedagogiska ansvar genom kyrkomusikernas arbete och skapar verktyg som främjar respekt för de anställdas kompetens och behörighet.

Samverkansrådet har även preciserat yrkandena för anställda utomlands, ett område där pensions- och försäkringsfrågor prioriteras.

Yrkandena utgår ifrån ett 1-årigt avtal.

Henrik Tobin