Dags för ny avtalsrörelse

Publicerad: 13 februari 2013

Avtalsrörelsen 2012 hann nästan inte avslutas förrän nästa omgång (2013) på allvar drogs i gång med överlämnande av avtalsyrkanden mellan parterna 30 januari 2013. Då möttes företrädare för Lärarnas Samverkansråd (där kyrkomusikerna är representerade genom Lärarförbundet) med representanter för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Här kommer några glimtar ur arbetstagarsidans yrkanden.

1. Yrkandet konstaterar inledningsvis att kyrkans behov av välutbildad personal måste uppmärksammas och incitament för förbättrad rekrytering av bland annat kyrkomusiker behöver tillskapas.

2. När det gäller lönefrågan (löneöversynsdatum 1 april 2013) uppmärksammar yrkandet att kyrkomusikernas löner fortfarande är för låga i förhållande till jämförbara gruppers. Detta är en snedvridning som pågått under en period om 40-50 års tid, och som man måste komma till rätta med. Dessutom måste man på lokal nivå arbeta mycket mer målmedvetet med lönestrategier som är kopplade till målsättning och resultatutveckling.

Inom löneområdet lyfter yrkandet fram behovet av att utbilda för och lönesätta de nya uppgifter som även kyrkomusiker i ökad utsträckning redan har fått eller kommer att få, till exempel arbetsledande befattningar, uppgiften att vara mentor för nyutexaminerade etcetera.

3. En generell problematik som yrkandet vidare pekar på är problemet att det idag inte finns rätt till tjänstledighet för att pröva annan tjänst. I kombination med att allt fler arbetsgivare använder sig av provanställning medför detta att många inte vågar söka andra tjänster – med risk för att man förlorar både den gamla anställningen och den nya om provanställningen inte skulle leda till en fast anställning.

4. Ett alltmer pressande arbetsliv har aktualiserat behovet av att kunna fasa ut inför kommande pensionering, något som yrkandet också sätter i fokus.

5. På en musiker ställs vanligtvis krav på särskild klädsel samt, för orgelspelande musiker, särskilda skor. Dessutom krävs i många fall individuellt utformade hörselskydd. Yrkandena har lyft fram behovet av ersättning från arbetsgivaren i sådana fall, i analogi med vad som gäller för arbetsgrupper som exempelvis vaktmästare.

6. Strategiska frågor: Kyrkans musikpedagogiska arbete i form av ”Kyrkans musikundervisning” (tidigare ”fri musikundervisning”) skall ägnas fördjupad uppmärksamhet. Därjämte måste avtalet skapa verktyg som bidrar till att upprätthålla respekten för befattningshavares kompetens och behörighet, och nödvändigheten av att tillskapa kompetens för bedömning av frågor kring kompetens och behörighet.

7. När det gäller specifika frågor som rör utlandsanställda (särskilt pensions- och försäkringsfrågor) återkommer yrkandet med detaljerade krav på förbättringar. Lärarnas Samverkansråd konstaterar i yrkandet att dessa frågor nu är fullständigt utredda. Det finns därför ingen saklig grund för att försena en lösning på de för de enskilda medlemmarna oacceptabla bristerna i nuvarande ordning. Samverkansrådet menar att förhandlingarna nu måste ge konkreta resultat för att undvika en situation som ingen av parterna är betjänta av.

När denna information når läsarna har förhandlingarna redan pågått någon månad. Det är förhoppningen att förhandlingarna skall vara avslutade i och med april månads utgång.

Anders Johansson och Henrik Tobin