Avtalet för kyrkan klart!

Publicerad: 28 maj 2013

Ett nytt avtal för kyrkan blev klart den 24/5 2013. Det nya avtalet omfattar 36 månader och löper under perioden 1/4 2013-31/3 2016 (med årlig lönerevision från 1/4). Avtalet gäller bland annat för Svenska kyrkans musiker och förskollärare/pedagoger samt för de arbetsgivare inom andra kyrkor och samfund som för sina medlemmars räkning tecknat kollektivavtal med berörda förbund.

De viktigaste förändringarna i avtalet med relevans för kyrkomusikerna är följande:

Det lägsta löneökningsutrymmet för hela perioden är 6,8%, fördelat mellan de tre åren i följande ordning: 2,4%, 2,2%, 2,2%. Särskilda ersättningar (ob, beredskap, förskjuten arbetstid, färdtid) har höjts med motsvarande nivåer.

I löneavsnittet fastslås att arbetsgivarens lönesättning ska ”genomföras konsekvent utifrån lönepolitik och kända lönekriterier”. Därmed läggs ökad vikt vid relationen mellan verksamhetens mål, resultat och löneutfall.

Avtalet stadgar att visstidsanställda har rätt till årlig löneöversyn.

I de fall arbetsgivaren utbetalar retroaktiv lön utbetalar arbetsgivaren även den mellanskillnad som uppstår till följd av att Försäkringskassan inte ändrar den sjukpenninggrundande inkomsten.

Föräldrapenningtillägget kan nu utges under högst 180 dagar (mot tidigare högst 150).

När det gäller kompetensutveckling fastslås att individuell fortbildning skall baseras på verksamhetens behov av utveckling, och skall svara mot den utbildningsnivå som befattningen förutsätter/kräver.

Lägerverksamhet med övernattning har fått nya ersättningsnivåer när det handlar om läger under helger: ersättningen för varje tjänstgöringsdygn under vilket övernattning ägt rum höjd från 1/4 2013 från 535 till 600 kr samt från 1/4 2014 med ytterligare 50 kr till 650 kr.

I förhandlingsprotokollet noteras att parterna är överens om att lösa frågor som bland annat berör mångfaldsarbete, tillskapande av verktyg för att motverka diskriminering, kartläggning av visstidsanställningar, främjande av friskvårdsarbete. Vidare skall en arbetsgrupp bildas för att utreda möjligheten av att kunna byta semesterdagstillägg mot ledighet.

För kyrkomusikernas del innebär avtalet att arbetsgivaren fortsättningsvis har skyldighet att tillhandahålla skor särskilt anpassade för orgelspel

I förhandlingsprotokollet noteras att parterna är överens om att verka för att skapa ett arbetsgivarstöd för meritvärdering av kyrkomusiker inför nyanställning. Vidare skall frågan om arbetsmiljöaspekter på hörselfrågor med särskilt fokus på hörselskydd lösas.

Vissa preciseringar rörande församlingarnas ansvar för rekryteringsskapande åtgärder i och med den musikpedagogiska verksamheten (”fri musikundervisning”) kommer att föras in i kyrkomusikernas utvecklingsavtal.

När det nya avtalets texter har korrekturlästs kommer det i sin helhet att kunna hämtas från denna webbplats.

Anders Johansson, Henrik Tobin, Ingela Sjögren