Värna kyrkomusikerutbildningens integritet!

Publicerad: 18 november 2015

Under hösten har vi nåtts av information som signalerar ett moratorium när det gäller antagning till högre kyrkomusikerutbildning vid Kgl. Musikhögskolan (KMH) i Stockholm; i klartext: ingen antagning våren 2016 till kandidatprogrammet i kyrkomusik vid KMH. Samtidigt har lärosätets ledning aviserat översyn av kyrkomusikerutbildningen i avsikt att se över utbildningens innehåll för att därmed kunna sänka kostnaderna.

Kyrkomusikernas Riksförbund (KMR) har med stigande oro tagit del av informationsflödet från KMH och konstaterar att landets äldsta lärosäte för högre kyrkomusikerutbildning nu sänder signaler som allvarligt skadar omvärldens tilltro till KMH:s förmåga att utbilda kyrkomusiker som svarar mot Svenska kyrkans behov, vad gäller såväl ämnes- och genremässig bredd som tillräcklig kvalitativ nivå. En sådan utveckling ligger i ingens intresse, och skadar både lärosätet och Svenska kyrkan, och det i såväl närtid som i ett längre perspektiv. Frågan är alltså inte begränsad till att vara en angelägenhet för KMH utan handlar i grund och botten om den nödvändiga förtroendefulla relationen mellan utbildaren, Svenska kyrkan och KMR.

Vi vill därför med eftertryck uppmana KMH

– att kraftfullt värna om kyrkomusikerutbildningens integritet, funktionalitet och kvalitet
– att inte verkställa det aviserade moratoriet samt
– att genomföra eventuellt nödvändiga översynsåtgärder på ett sådant sätt att utbildningen och dess studenter inte lider någon skada, varken på kort eller lång sikt.

 

Ingela Sjögren                                     Helén Källholm
Förbundsordförande                             VD
Kyrkomusikernas Riksförbund              Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation