Nytt tjänstepensionsavtal för anställda inom Svenska kyrkan

Publicerad: 16 maj 2017

Lärarförbundet har kommit överens med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om ett nytt tjänstepensionsavtal för anställda inom Svenska kyrkan.

Det nya avtalet börjar gälla från den 1 januari 2018 och omfattar dig som är född 1959 eller senare. Du som är född tidigare fortsätter att omfattas av nuvarande tjänstepensionsavtal, KAP-KL Svenska kyrkan.

Premiebestämt avtal

Det nya avtalet är helt premiebestämt vilket innebär att arbetsgivaren betalar in en pensionspremie om 4,5 procent på lönedelar upp till 7,5 Inkomstbasbelopp (motsvarar månadslön om 37 800 kr för år 2017 ) samt 30 procent på lönedelar över 7,5. Premien förvaltas som tidigare av Kyrkans pensionskassa.

Det nya avtalets korta övergångsregler innehåller garantinivåer som syftar till att säkerställa att pensionsutfallet från det nya avtalet inte kraftigt avviker från det pensionsutfall som nuvarande avtal KAP-KL Svenska kyrkan skulle givit. Garantinivån mellan 95-80 procent styrs av din ålder.

– I förhandlingarna var övergångsbestämmelserna tveklöst den viktigaste frågan. Det är därför glädjande att vi lyckades nå en överenskommelse med garantier som kompenserar för kortare övergångsbestämmelser säger Mathias Åström, förhandlingschef Lärarförbundet.

Det nya avtalet i korthet

Giltighet

Gäller från 1 januari 2018.

Omfattning

Är du född 1958 eller tidigare fortsätter du att omfattas av nuvarande avtal KAP-KL Svenska kyrkan.

Du som är född 1959 eller senare kommer att omfattas av det nya avtalet.

Är du född 1959 -1978 så omfattas du av en garanti som beräknas vid pensioneringstillfället enligt nedan.

1959-1963 garanteras 95 procent av den pension du skulle ha fått om KAP-KL Svenska Kyrkan fortsatt att gälla.

1964-1968 garanteras 90 procent av den pension du skulle ha fått om KAP-KL Svenska Kyrkan fortsatt att gälla.

1969-1973 garanteras 85 procent av den pension du skulle ha fått om KAP-KL Svenska Kyrkan fortsatt att gälla.

1974-1978 garanteras 80 procent av den pension du skulle ha fått om KAP-KL Svenska Kyrkan fortsatt att gälla.

Premienivå

Pensionspremien om 4,5 procent samt 30 procent är i nivå med premierna på de större tjänstepensionsavtalen inom exempelvis kommun ooch landsting samt den privata sektorn. I det nya avtalet finns dock en följsamhestklausul som gör det möjligt att ta upp förhandlingar om premienivåerna ökar i något av de större tjänstepensionsavtalen. I avtalet ges också möjlighet till löneväxling som möjliggör för för arbetstagaren att själv spara till sin pension på ett förmånligt sätt. Ett partgemensamtarbete kommer också att inledas för att utreda möjligheten till ett mer flexibelt övergång från arbetsliv till pension.

På löner upp till 7,5 Ibb (motsvarar månadslön om 37 800 kr för år 2017) så avsätter arbetsgivare en pensionspremie om 4,5 procent per år. På lönedelar över 37 800 kr så avsätts 30 procent. Premierna placeras i en traditionell försäkring som förvaltas av Pensionskassan i en traditionell försäkring.

En nyhet i avtalet är att det inte finns någon nedre åldersgräns för intjänande av pension. Du fortsätter även att tjäna in till pension om du fortsätter att arbeta efter 67 års ålder. Pensionspremien motsvarar då 4,5 procent av hela din lön.

Delade tjänster

Nytt är även att arbetstagare som har anställning hos två arbetsgivare inom kyrkan får pensionsintjänade som om att det var en tjänst. Genom att inkomsterna räknas samman kan arbetstagaren nå upp i ett pensionsintjänande på 30 procent.

Löneväxling

Arbetstagare har möjlighet att växla lön till pension. Löneväxlingen placeras hos Pensionskassan.

Efterlevandepension

Efterlevandepension till vuxen samt barn är oförändrat.

Särskild avtalspension

Möjlighet till särskild avtalspension är oförändrat.

Avtalet

Avtalet finns i dess helhet på Lärarförbundets webbplats, lararforbundet.se

Har du frågor kring pension eller något annat som berör din anställning är du välkommen att kontakta Lärarförbundet på tfn 0770-33 03 03, alla dagar 8-17.

Go to Top