Prenumerera på KMT

Bild på sammanträdesrum

Dokument och information

KMR Stadgar
Avtal mellan Lärarförbundet och KMR
Normalstadgar för KMRs Stiftsföreningar
Måldokument för Kyrkomusikernas Riksförbund
Stadgar för Kyrkomusikernas samarbetskommitté
Stadgar för Nordiska kyrkomusikrådet
Utdrag ur Kyrkoordning för Svenska kyrkan

Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda, 80/90/100-modellen
Bilavtal 2014
Tillägg för obekväm arbetstid (ur avtal 16)
Svenska kyrkans avtal 2016
Svenska kyrkans avtal 2017
Traktamentsavtal 18 för kyrkan
Handbok för BKSK 19 (Befattningsklassificering Svenska kyrkan)

Placeringspolicy för KMR
KMR's yttrande över Kulturutredningen 2009
Den virtuella stiftsombudspärmen


Löneprocessen inom Svenska kyrkan
Kyrklig tillämpning av arbetsmiljöföreskrifterna i AFS 2015:4
KMRs yttrande över EFU-utredningen
Facklig information

Länkar

Arbetsmiljöupplysningen
Arbetsmiljöverket - checklistor
Arbetsmiljölagen
Arbetstidslagen
Avtal
Buller: ArbetsmiljöverketSocialstyrelsen
Diskrimineringslag
Ensamarbete
Försäkringsfrågor: LärarförsäkringarLärarförbundetMin Trygghet (guide till försäkringsskydd)
Kyrkoordning för Svenska kyrkan
Lagbevakning
LAS – Lagen om anställningsskydd
Lönesamtal
Lönestatistik
Lärarförbundet
MBL
Skyddsombud
Tryckfrihet
Yttrandefrihet
Dataskyddsförordningen (GDPR)

Förbundsstyrelsen - protokoll

Från sammanträde 2021-03-11 - 12
Från sammanträde 2021-02-08
Från sammanträde 2020-11-18
Från sammanträde 2020-10-13
Från sammanträde 2020-05-14
Från sammanträde 2020-03-16 - 17
Från sammanträde 2020-02-03
Från sammanträde 2019-11-20
Från sammanträde 2019-09-27
Från sammanträde 2019-09-15
Från sammanträde 2019-06-20
Från sammanträde 2019-06-11
Från sammanträde 2019-05-23
Från sammanträde 2019-03-12 - 13
Från sammanträde 2019-01-25
Från sammanträde 2018-12-03 - 04
Från sammanträde 2018-11-19 - 20
Från sammanträde 2018-09-13
Från sammanträde 2018-05-22 - 23
Från sammanträde 2018-03-20 - 21
Från sammanträde 2018-02-08 - 09
Från sammanträde 2017-11-31 - 12-01
Från sammanträde 2017-10-16 - 17
Från sammanträde 2017-09-05
Från sammanträde 2017-05-26
Från sammanträde 2017-05-15
Från sammanträde 2017-03-17
Från sammanträde 2017-02-01 - 02
Från sammanträde 2016-11-18
Från sammanträde 2016-10-21
Från sammanträde 2016-10-19
Från sammanträde 2016-09-15 - 16
Från sammanträde 2016-05-09 - 11
Från sammanträde 2015-11-16 - 17
Från sammanträde 2015-09-30
Från sammanträde 2015-05-18
Från sammanträde 2015-03-23
Från sammanträde 2015-03-18
Från sammanträde 2015-02-25
Från sammanträde 2015-01-20 - 21
Från sammanträde 2014-11-03 - 04
Från sammanträde 2014-08-27 - 28
Från sammanträde 2014-06-05
Från sammanträde 2014-02-21
Från sammanträde 2014-01-09
Från sammanträde 2013-11-15
Från sammanträde 2013-09-18 - 20
Från sammanträde 2013-05-22 - 23
Från sammanträde 2012-10-04 - 05
Från sammanträde 2012-05-28 - 29
Från sammanträde 2012-03-19 - 20
Från sammanträde 2012-01-11
Från sammanträde 2011-12-01
Från sammanträde 2011-09-19 - 20
Från sammanträde 2011-05-27
Från sammanträde 2011-04-07--11
Från sammanträde 2011-02-03
Från sammanträde 2010-11-29
Från sammanträde 2010-11-18
Från sammanträde 2010-10-06
Från sammanträde 2010-09-17
Från sammanträde 2010-09-15--17
Från sammanträde 2010-05-6--7
Från sammanträde 2010-03-17--18
Från sammanträde 2010-02-17
Från sammanträde 2009-11-12--13
Från sammanträde 2009-09-14--15

Från sammanträde 2009-11-12 - 13

Stiftsombudsutbildning
Lärarförbundets konsult i kyrkomusikerfrågor rapporterade från förberedelserna för utbildningsdagar för nya stiftsombud som genomförs 18-19 januari 2010.

Avliden hedersledamot
Ingela Sjögren meddelade att Lars Moberg, hedersledamot i Västerås stift, tidigare kyrkomusiker i bland annat Borlänge, avlidit på Alla helgons dag.

Ekonomisk redovisning
Förbundskassören Ulf Bernhardsson gav en allmän rapport om förbundets ekonomiska läge. Inga anmärkningsvärda avvikelser föreligger vad beträffar resultatrapporten för de gångna månaderna. Den aviserade kassörskursen avses nu genomföras tisdag 9 februari 2010.

Extra bidrag
Stiftsföreningarna har i vanlig ordning inkommit med ansökningar om extra bidrag för kommande års verksamhet

Förbundssekreteraren redogjorde för de kriterier (utarbetade 2003) som styr fördelningen av bidrag. Huvudregeln är att löpande verksamhet hos föreningarna skall bekostas med ordinarie medel. De extra bidragen skall enligt kriterierna användas för verksamhet utöver den löpande verksamheten. FS beslöt att som förstärkningsbidrag fördela sammanlagt 44 000 kr till Västerås stiftsförening 10 000, Lunds stiftsförening 8 000, Göteborgs stiftsförening 10 000, Härnösands östra stiftsförening 8 000, Luleå stiftsförening 8 000.

KMR-projekt Långsiktig hållbarhet/uthållighet
Ingela Sjögren redogjorde för läget beträffande projektet om kyrkomusikerns långsiktiga uthållighet. Efter det att tidigare diskussioner inte lett fram till konkreta resultat, nödvändiga för att kunna sjösätta projektet, har nya öppningar identifierats på andra håll. Samtalen med eventuella nya aktörer fortsätter och eventuella resultat väntas kunna rapporteras relativt snart.

Nytt PU-avtal
Ombudsman Anders Johansson redovisade läget i de pågående förhandlingarna om PU-avtalet. PU-avtalet löper dock vidare med en månads prolongering i taget, under förutsättning att prolongeringen inte sägs upp. Nästa förhandling är utsatt till den 7 december.

Handboksarbetet för Svenska kyrkan
Anders Björnberg, sedan april 2008 sekreterare i Svenska kyrkans kyrkohandboksgrupp, gästade FS för att redogöra för det pågående handboksarbetet.

En handboksgrupp genomförde en första översyn av 1986 års handbok under perioden 1997-2000. Det förslag som togs fram fördes dock inte vidare till kyrkomötet.

I de nya direktiven finns inget skrivet om musiken. I arbetsgruppen finns dock en kyrkomusikerrepresentant samt en musikaliskt utbildad teolog.

Handboksgruppens arbete har gått ifrån den ursprungliga tanken på en översyn till en mer djupgående revision. Gruppen har börjat med söndagens huvudgudstjänst och går sedan vidare med andra gudstjänstformer.

Kyrkostyrelsen skall ta emot ett första delresultat 8 december 2009. Kring 2012-2013 kan ett försöksmaterial finnas ute med eventuellt beslut 2014.

Utbildningsfrågor
Tf. avdelningschefen Nina Hultqvist från Kyrkokansliet gav en kort översikt över läget för EFU i relation till kyrkomusikerutbildningen: det handlar om att ta beslut om en kompletterande utbildning för att skapa den organistbehörighet som inte erhålls genom kandidatexamen inom ramen för ?Bolognasystemet?.

Från representanterna för Kyrkokansliet framhölls att man arbetar på att skapa tydliga ramar kring bland andra kyrkomusikernas arbetsuppgifter, ansvarsområden etc. Man framhöll även att att kritikerna av förslaget ?inte talar för döva öron?.

Ingela Sjögren framhöll avslutningsvis att KMR som ett yrkesförbund är angeläget om att finnas med i kontinuerliga diskussioner om utbildningarnas utformning, utifrån ett genuint intresse för och ansvar för kyrkan, musiken och utbildningsfrågorna.

Svenska kyrkans beslut ang. vigsel av samkönade par
Till FS har inkommit två skrivelser som är kritiska till kyrkomötets beslut angående samkönad vigsel. De båda skrivelserna begär att FS agerar för att skapa utrymme för enskilda medlemmar att, i likhet med vad som gäller för prästerna, ?väja? och därmed inte medverka som musiker i samband med samkönad vigsel.

Ingela Sjögren redogjorde för de bägge redan utsända skrivelserna och presenterade några preliminära tankegångar i ärendet. FS beslöt att ge Lärarförbundets konsult i kyrkomusikerfrågor att klargöra de arbetsrättsliga aspekter som är förknippade med frågan samt att ge förbundsordföranden i uppdrag att besvara skrivelserna.

Musik på CD och mp3 i samband med kyrkliga handlingar
Margaretha Skoglund aktualiserade problematiken med inspelad musik i samband med kyrkliga handlingar, något som på sina håll blir alltmer vanligt. En aspekt är att ?maskiner tar över? de mänskliga insatserna.

Margaretha Skoglund utvecklade sedan olika synpunkter på frågan och menade att saken inte bara har facklig relevans.

FS diskuterade frågan och konstaterade att frågan inte bara är relaterad till kyrkomusikerna utan även i hög grad berör bland annat prästerna. Det finns anledning att återkomma i ärendet.

Turordningskretsar
Utifrån konkret problematik kring turordningskretsar i en kyrklig samfällighet lyfte Lärarförbundets ombudsman upp problematiken för diskussion. Det handlar här om var arbetsgivaransvaret ligger i en samfällighet, och hur man från fackligt håll skall se på frågan om församlingen alternativt samfälligheten som turordningskrets.

Enligt Kyrkoordningen är det klart att samfälligheten äger arbetsgivaransvaret för all personal inom en samfällighet (2 Kap. 11 §).

Lönenivåer
Nils-Gunnar Karlson refererade information ang. bland annat medellöner, könsrelaterad lönesättning etc i Sverige, allt enligt framställning i DN 4/9 2009. Nils-Gunnar ställde frågan om det är rimligt att kyrkomusiker ligger under den i DN angivna svenska medellönen.

FS avser vid lämpligt kommande sammanträde avsätta substantiellt med tid för att diskutera lönebildning och lönelägesfrågorna inför nästa avtalsrörelse.

annonser:

Bannerannons