Prenumerera på KMT

Bild på sammanträdesrum

Dokument och information

KMR Stadgar
Avtal mellan Lärarförbundet och KMR
Normalstadgar för KMRs Stiftsföreningar
Måldokument för Kyrkomusikernas Riksförbund
Stadgar för Kyrkomusikernas samarbetskommitté
Stadgar för Nordiska kyrkomusikrådet
Utdrag ur Kyrkoordning för Svenska kyrkan

Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda, 80/90/100-modellen
Bilavtal 2014
Tillägg för obekväm arbetstid (ur avtal 16)
Svenska kyrkans avtal 2016
Svenska kyrkans avtal 2017
Traktamentsavtal 18 för kyrkan
Handbok för BKSK 19 (Befattningsklassificering Svenska kyrkan)

Placeringspolicy för KMR
KMR's yttrande över Kulturutredningen 2009
Den virtuella stiftsombudspärmen


Löneprocessen inom Svenska kyrkan
Kyrklig tillämpning av arbetsmiljöföreskrifterna i AFS 2015:4
KMRs yttrande över EFU-utredningen
Facklig information

Länkar

Arbetsmiljöupplysningen
Arbetsmiljöverket - checklistor
Arbetsmiljölagen
Arbetstidslagen
Avtal
Buller: ArbetsmiljöverketSocialstyrelsen
Diskrimineringslag
Ensamarbete
Försäkringsfrågor: LärarförsäkringarLärarförbundetMin Trygghet (guide till försäkringsskydd)
Kyrkoordning för Svenska kyrkan
Lagbevakning
LAS – Lagen om anställningsskydd
Lönesamtal
Lönestatistik
Lärarförbundet
MBL
Skyddsombud
Tryckfrihet
Yttrandefrihet
Dataskyddsförordningen (GDPR)

Förbundsstyrelsen - protokoll

Från sammanträde 2021-03-11 - 12
Från sammanträde 2021-02-08
Från sammanträde 2020-11-18
Från sammanträde 2020-10-13
Från sammanträde 2020-05-14
Från sammanträde 2020-03-16 - 17
Från sammanträde 2020-02-03
Från sammanträde 2019-11-20
Från sammanträde 2019-09-27
Från sammanträde 2019-09-15
Från sammanträde 2019-06-20
Från sammanträde 2019-06-11
Från sammanträde 2019-05-23
Från sammanträde 2019-03-12 - 13
Från sammanträde 2019-01-25
Från sammanträde 2018-12-03 - 04
Från sammanträde 2018-11-19 - 20
Från sammanträde 2018-09-13
Från sammanträde 2018-05-22 - 23
Från sammanträde 2018-03-20 - 21
Från sammanträde 2018-02-08 - 09
Från sammanträde 2017-11-31 - 12-01
Från sammanträde 2017-10-16 - 17
Från sammanträde 2017-09-05
Från sammanträde 2017-05-26
Från sammanträde 2017-05-15
Från sammanträde 2017-03-17
Från sammanträde 2017-02-01 - 02
Från sammanträde 2016-11-18
Från sammanträde 2016-10-21
Från sammanträde 2016-10-19
Från sammanträde 2016-09-15 - 16
Från sammanträde 2016-05-09 - 11
Från sammanträde 2015-11-16 - 17
Från sammanträde 2015-09-30
Från sammanträde 2015-05-18
Från sammanträde 2015-03-23
Från sammanträde 2015-03-18
Från sammanträde 2015-02-25
Från sammanträde 2015-01-20 - 21
Från sammanträde 2014-11-03 - 04
Från sammanträde 2014-08-27 - 28
Från sammanträde 2014-06-05
Från sammanträde 2014-02-21
Från sammanträde 2014-01-09
Från sammanträde 2013-11-15
Från sammanträde 2013-09-18 - 20
Från sammanträde 2013-05-22 - 23
Från sammanträde 2012-10-04 - 05
Från sammanträde 2012-05-28 - 29
Från sammanträde 2012-03-19 - 20
Från sammanträde 2012-01-11
Från sammanträde 2011-12-01
Från sammanträde 2011-09-19 - 20
Från sammanträde 2011-05-27
Från sammanträde 2011-04-07--11
Från sammanträde 2011-02-03
Från sammanträde 2010-11-29
Från sammanträde 2010-11-18
Från sammanträde 2010-10-06
Från sammanträde 2010-09-17
Från sammanträde 2010-09-15--17
Från sammanträde 2010-05-6--7
Från sammanträde 2010-03-17--18
Från sammanträde 2010-02-17
Från sammanträde 2009-11-12--13
Från sammanträde 2009-09-14--15

Från sammanträde 2009-09-14 - 15

Orgel 09
Ingela Sjögren gav en kortfattad och mycket positiv rapport från symposiet/festivalen Orgel09. Arrangemanget bjöd på ett varierat program, det var mycket väl organiserat och hade god anslutning.

Ersättningsnivåer för bland annat vikarier
Från en medlem har inkommit en skrivelse som aktualiserar vikariatsersättning, närmare bestämt en av Församlingsförbundet rekommenderad skillnad i arvode mellan kyrkomusiker och komminister.

Frågan skall utredas närmare, inte minst med anledning av att vikariatsersättningar skall vara byggda på lokala överenskommelser och att det tidigare funnits en samsyn mellan de centrala parterna att inte utfärda några övergripande rekommendationer.

Arbetsmiljö
Nils-Gunnar Karlson rapporterade från den arbetsmiljökonferens som Svenska kyrkan och Församlingsförbundet arrangerade i maj. Konferensen hade tyngdpunkt på ämnet Organisation i förändring. KMR/Lärarförbundet var även representerade på ett informationstorg.

Det aktuella projektet är nu avslutat och resultatet finns bland annat redovisat på Församlingsförbundets (från 2010 Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation) hemsida. Församlingsförbundet avser enligt uppgift att låta projektet löpa vidare i egen regi och med utnyttjande av en av projektledarnas tjänster.

Ekonomisk rapport
Förbundskassören Ulf Bernhardsson gav en sedvanlig ekonomisk rapport. Inget onormalt föreligger beträffande förbundets ekonomiska situation.

KMR-projekt Långsiktig hållbarhet
Förbundsordföranden redogjorde för läget för projektet om kyrkomusikerns långsiktiga hållbarhet. Mycket arbete har lagts ner för att försöka samla ett antal samarbetspartners kring projektets målsättning, genomförande och finansiering. Från andra tilltänkta samarbetspartners föreligger inga signaler om ekonomisk medverkan, däremot finns visst intresse för innehållslig samverkan, i något fall dock utifrån bestämda villkor.

FS beslöt därefter bland annat att pröva alternativa organisatoriska lösningar för projektets genomförande.

Nytt PU-avtal
Lärarförbundets konsult för kyrkomusikerfrågor rapporterade från de pågående förhandlingarna kring ett nytt PU-avtal för Svenska kyrkan. Hittills har förhandlingarna mest handlat om att klargöra ståndpunkter, tyngpunkter och prioriteringar. En central fråga för förhandlingarna är bland annat de tidsmässiga förutsättningarna för framtida facklig verksamhet. Förhandlingarna fortsätter enligt en löpande förhandlingsplan.

Informationsfrågor
FS aktualiserade den tidigare aviserade tävlingen för stiftsföreningarna om bästa hemsida. FS beslöt att genomföra tävlingen, att stiftsföreningarnas hemsidor bedöms under perioden 1 april ? 1 september 2010 och att ett pris om 5 000 kr till vinnande stiftsförening tillkännages och utdelas i samband med Ombudsmötet 2010.

EFU ? En förändrad utbildning
FS diskuterade läget för EFU-utredningen och i synnerhet Svenska kyrkans konstruktion för att skapa ett (tillfälligt) fjärde utbildningsår och att därmed tillgodose Kyrkoordningens krav på organistbehörighet för högskoleutbildade musiker.

I en artikel i Kyrkans Tidning hävdas att frågan om organistbehörighet för de kyrkomusikerstudenter som endast har en ?Bolognakandidat? med den beslutade konstruktionen nu är löst. Förutom att detta påstående är en sanning med betydande modifikation finns andra felaktigheter i artikeln. Kontakt har tagits med Kyrkans Tidning för att klargöra hur KMR ser på frågan. FS beslöt även bjuda in representanter för Kyrkokansliet samt en representant för studerandeföreningen för att dryfta EFU-frågorna.

annonser:

Bannerannons