Hållbara kyrkomusiker

Diskussionsfrågor

Person och profession

Reflektera kring begreppet person och profession. Finns det tillfällen då din personlighet och din professionalitet kunnat förenas, när du haft ”flow”. Finns det tillfällen när du upplevt att det är professionen som tar över – man gör sitt jobb…

Ta med församlingsinstruktionen och ta reda på vad där står om kyrkomusiken. Omsätt gärna den skrivningen i konkreta åtgärder.

Att arbeta i kyrkan innebär att man finns i ett sammanhang där frågor om tro, liv och existens behandlas varje dag. Är det annorlunda att arbeta i ett sådant
sammanhang än t ex inom sjukvård eller på en bilfirma?

Vilka yrkesskador kan det föra med sig att vistas så mycket i närheten av och själv skapa de heliga ögonblicken?

Diskutera i forumet!


Himmel och jord

Vi säger ibland att musiken förkunnar bortom alla ord. Musiken kanske kommunicerar, men förkunnar den och i så fall vad?

Fråga fem personer i arbetslaget eller kören om starka musikupplevelser. Musiken är viktig i alla gudstjänster. Många gånger är musiken det enda gudstjänstbesökarna minns. Vår uppgift som musiker är att hjälpa och stödja församlingen i upplevelsen av musik och liturgi. Men vad betyder liturgin för dig som musiker? Kyrie, Sursum corda, Sanctus…

Det påstås ofta att vi som är anställda i kyrkan bör vara en självklar del av en gudstjänstfirande gemenskap. Vad betyder det?
I dessa texter förekommer uttrycket ”den himmelska härskaran?” Fråga någon från olika trostraditioner, en ortodox, en katolik, kanske en pingstvän hur man uppfattar detta.

Diskutera i forumet!


Bredd och spets

Kvalitet och smak – är det någon skillnad?

Är hög kvalitet alltid önskvärd?

Vad innebär ”god smak”?

Kan kvantitet kompensera (brist på) kvalitet?

Fråga några gudstjänstbesökare i olika åldrar vilka psalmer de tycker bäst om att sjunga.

Diskutera i forumet!


Gammalt och nytt

”…vad folk vill ha”? Fundera över det påståendet.

Gör en liten enkätundersökning i några olika grupper i kyrkan. Vilken musik, vilka psalmer vill man ha?

Reflektera över begreppet tradition. När blir något till en tradition och vad innebär det?

Berätta om tillfällen när gammalt och nytt har mött varandra i gudstjänsten.

Dela upplevelser med varandra om generationsmöten. Om ni har verksamheter för olika åldrar, pröva att föra samman t ex öppna förskolan med pensionärsträffen.

Diskutera i forumet!


Ensam och tillsammans

Vad är positivt med besvärliga människor?

Man måste inte älska alla i ett arbetslag, men man måste förhålla sig till alla. Hur gör man det?

Ibland måste man anpassa sig och göra avkall på sina egna idéer.

Vad kan vi göra för att vara en positiv kraft i arbetslaget?

Diskutera med ditt arbetslag hur ni gemensamt kan förstärka positiva och goda saker i arbetslaget. Försök hitta minst fem konkreta saker ni kan göra.

Diskutera i forumet!


Vision och verklighet

Finns det tillfällen när det är klokt att ta till överlevnadslösningar?

Det finns ett ordspråk som lyder: ”Det handlar inte om hur man har det utan hur man tar det.” Stämmer det och vad betyder det i så fall?

Det var inte detta jag utbildade mig för… Hur hanterar man skillnaden mellan utbildningens bild av verklighet och den situation man möts av i sitt arbete?

Dela visioner med några av dem du känner bäst i arbetslaget.

Diskutera i forumet!

annonser:

Bannerannons