Föreningen och stadgar

Organist- och kantorsföreningen för Stockholms stad bildades år 1901 då ett antal kyrkomusiker samlades den 18 augusti och valde den första styrelsen. Initiativtagare var Erik Ehlin, kantor i Heby församling. Föreningens förste ordförande Conrad Nordqvist, organist i Storkyrkan, valdes.

I det första sammanträdesprotokollet kan man läsa ”såväl kyrkomusikens främjande som till häfdandet af huvudstadens organister och kantorers såväl konstnärligt-musikaliska som sociala och ekonomiska intressen”. Det första ordinarie höstmötet hölls den 29 september och nytillkomna ledamöter blev bl.a. Emil Sjögren, Alice Tegnér och Gustaf Hägg.

Den allmänna svenska organistföreningen (numera KMR) bildades straxt efter under samma år som stockholmsföreningen.

1911 bytte föreningen namn till Stockholms kyrkomusikerförening och när Stockholms stift bildades 1942 ändrades namnet till det nuvarande Stockholms stifts kyrkomusikerförening.

Förutom det kontinuerliga fackliga arbetet inbjuder föreningen till tre medlemsmöten per år.

Årsmötesprotokoll 2021 SSK (002)

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2020 SSK

ÅRSMÖTESPROTOKOLL SSK 2019 (2)

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2018-01-25 SSK
———————————————————————————————

STADGAR FÖR STOCKHOLMS STIFTS KYRKOMUSIKERFÖRENING

1 § ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 mom. För kyrkomusikerföreningens verksamhet gäller Kyrkomusikernas Riksförbunds stadgar samt dessa föreningsstadgar.

2 mom. Föreningen har till uppgift att inom sitt område tillvarata och främja medlemmarnas intressen i kyrkomusikeranställningen och verka för anslutning till förbundet samt verka för förbundets syften enligt dess stadgar och efter av förbundets beslutande organ angivna riktlinjer.

2 § MEDLEMMAR

1 mom. Rätt till medlemskap i föreningen regleras i förbundsstadgarna.

2 mom. Beträffande inträde i föreningen gäller bestämmelserna i förbundsstadgarna.

3 mom. Medlem skall snarast till förbundet och kontraktsombudet anmäla sådan stadigvarande förändring av tjänstgörings- och/eller adressförhållanden, som påverkar medlemmens registrering i förbundet.

4 mom. Beträffande utträde, uteslutning och återinträde i föreningen gäller bestämmelserna i förbundsstadgarna.

3 § MEDLEMSAVGIFT

Medlem erlägger medlemsavgift i den ordning som föreskrivs i förbundsstadgarna.

4 § EKONOMI

Föreningens kostnader bestrids i första hand av medlemsavgifter fördelade av ombudsmötet.

5 § ORGANISATION

Föreningens beslutande organ är medlemsmötet och däremellan föreningsstyrelsen, som utövar föreningens verksamhet.

6 § STYRELSE

1 mom. Styrelsen består av ordförande, 6 övriga ledamöter och 4 suppleanter.

2 mom. Styrelsen väljs av årsmötet och tillträder omedelbart efter avslutat årsmöte.

Mandattiden omfattar för ordföranden ett år och för övriga ledamöter och suppleanter två år. Vid varje årsmöte väljs halva antalet övriga ledamöter och suppleanter.

3 mom. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt övriga erforderliga funktionärer. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.

4 mom. Styrelsen är beslutsmässig, då minst 5 ledamöter (2/3) är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden utom vid val, då lotten avgör.

5 mom. Styrelsen är gemensamt ansvarig för ekonomin inför såväl föreningen som förbundsstyrelsen. Föreningens firma tecknas på sätt som styrelsen beslutar.

6 mom. Det åligger styrelsen

att bland kyrkomusikerna inom stiftet verka för anslutning till förbundet

att hålla minst två styrelsesammanträden om året på tid och plats som ordföranden bestämmer. Har ordinarie ledamot förhinder skall vederbörande snarast underrätta ordföranden.

att kalla föreningens medlemmar till möten

att ombesörja de från förbundsstyrelsen utsända ärendenas behandling i behörig tid

att senast 20 januari till föreningens revisorer i avslutat skick överlämna räkenskaperna för föregående kalenderår

att till förbundsstyrelsen före den 1 april insända resultat- och balansräkning, samt verksamhetsberättelse för föregående år.

att vid vakans under pågående mandatperiod utse ersättare för stiftsombud resp. nytt kontraktsombud för resten av mandatperioden

att söka samarbete med övriga kyrkomusikorganisationer och samverkande fackförbunds regionala och lokala organ i stiftet

att i övrigt lämna förbundsstyrelsen alla underrättelser, som kan vara av betydelse för förbundets verksamhet.

7 § MÖTEN

1 mom. Föreningen håller årligen minst ett medlemsmöte, i förekommande fall tillika årsmöte. Årsmötet skall hållas senast den 31 mars

2 mom. Kallelse till medlemsmöte sker genom personlig kallelse senast 14 dagar i förväg.

3 mom. Vid årsmöte följs i huvudsak följande dagordning:

a) mötets öppnande

b) val av ordf, sekr, protokollsjusterare för mötet

c) anmälan av nya ärenden och fastställande av dagordning

d) verksamhets- och revisionsberättelser, beslut om ansvarsfrihet

e) budget för innevarande år jämte fastställande av arvoden och ersättningar för föreningens funktionärer

f) val av ordförande, övriga styrelseledamöter jämte suppleanter, revisorer jämte suppleanter, stiftsombud, regionalt skyddombud, kontraktsombud och valberedning samt i förekommande fall ombud till förbundets ombudsmöte

g) riksförbundets ärenden

h) föreningens egna ärenden

4 mom. Ärende, som skall behandlas på medlemsmöte, bör anmälas till styrelsen i så god tid att det kan finnas med i kallelsen till mötet.

5 mom. Betr. mötesbeslut och röstning äger förbundsstadgarnas 16 § 14-16 mom. motsvarande tillämpning.

6 mom. Extra medlemsmöte hålls

då förbundsstyrelsen så begär

då styrelsen så beslutar

då minst 10% av föreningens medlemmar lämnar skriftligt motiverad begäran därom till styrelsen.

8 § STIFTSOMBUD

Stiftsombud har till uppgift att inom stiftet i samverkan med stiftsföreningens styrelse tillvarata medlemmarnas fackliga intressen. I övrigt gäller för stiftsombud vad som föreskrivs i 12 § förbundets stadgar.

9 § KONTRAKTSOMBUD

Kontraktsombud har till uppgift

att inom sitt område verka för allmän anslutning till förbundet

att till förbundets medlemsregister kontinuerligt rapportera inom kyrkomusikerkåren i kontraktet inträffade förändringar

att t ex genom anordnande av möten främja samarbete och samhörighet mellan medlemmarna

att vara medlemmarnas representant i kyrkomusikerfrågor i kontraktet.

10 § RÄKENSKAPER OCH REVISION

Föreningens räkenskaper följer kalenderår.

Det åligger de av årsmötet valda revisorerna att granska föreningens räkenskaper och förvaltning samt att årligen senast en vecka före årsmötet avge berättelse som skall innehålla förslag om till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet.

11 § STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs att beslut härom vid årsmöte biträds av minst två tredjedelar av alla röstberättigade deltagare.

12 § UPPLÖSNING

Beslut om föreningens upplösning samt användande av dess tillgångar fattas av förbundets ombudsmöte.

Dessa stadgar är senast ändrade 2002-04-12 2004-03-04 2009-02-12 2020-01-31