Nytt avtal för anställda inom Svenska kyrkan i hamn

Publicerad: 4 april 2011

Arbetsmarknadens parter har slutit avtal för en ny tidsperiod! Avtalet löper 1 april 2011-30 april 2012 och omfattar anställda inom Svenska kyrkan.

Förhandlingsarbetet avslutades 31 mars. Avtalsperiodens längd, 13 månader, innebär att avtalet löper ut samtidigt som det nuvarande SKL-avtalet (Sveriges kommuner och landsting). Däremot gäller kommande års löneöversyn i vanlig ordning från den 1 april.

För Lärarförbundets grupper (till vilka hör de medlemmar som är dubbelanslutna till Kyrkomusikernas Riksförbund, KMR) innebär avtalet justerade nivåer vad gäller lön och andra ersättningar. Vidare har förtydliganden och förbättringar skett inom en rad andra områden.

Löneutrymmet räknas upp med lägst 1,5 % från 1 april 2011. Denna nivå innebär att Lärarförbundets grupper inom kyrkan under krisåren 2010 och 2011 fått ett lägsta löneutfall om (2,7+1,5) 4,2 % – en ökning som ligger betydligt över andra jämförbara yrkesområden. Även ersättningarna för ob- och lägertjänstgöring har räknats upp.

När det gäller frågan om kyrkomusikernas arbetstidskonstruktion har inga förändringar gjorts i relation till tidigare avtal. Vad beträffar kompetensutveckling har det nya avtalet fått en tydligare markering av arbetsgivarens ansvar för att koppla den enskildes kompetensutveckling till verksamhetens behov på såväl kort som lång sikt. Avtalet understryker även att arbetsgivaren skall avsätta resurser för individens kompetensutvecklingsplan.

Parterna kommer inför kommande förhandlingar om ett nytt avtal att föra löpande diskussioner inom flera områden som arbetstidsfrågor, pensions- och försäkringslösningar för utlandsanställda m.m.

Som en följd av de samtal som förts under förhandlingarna har Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation beslutat att avdela en tjänsteman för att särskilt bevaka den revidering av förskolans läroplan som kommer att ske vid halvårsskiftet.

Anders Johansson
Ombudsman