Nu är avtalet klart!

Publicerad: 21 juni 2012

Ett nytt avtal för kyrkomusikerna blev klart den 21/06 2012. Det nya avtalet löper under perioden 1/5 2012-31/3 2013 (med lönerevision från 1/4 2012).

Avtalet gäller bland annat för Svenska kyrkans kyrkomusiker samt för de arbetsgivare inom andra kyrkor och samfund som för sina musikers räkning tecknat kollektivavtal med Lärarförbundet/KMR.

I korthet innebär avtalet uppräkning av löner och ersättningar i enlighet med den nivå som i år etablerats på arbetsmarknaden i övrigt, d.v.s. lägst 2,6%. För ersättning i samband med lägerverksamhet har nivån höjts med 7%. En rad andra justeringar och förändringar har också avtalats. Exempelvis kan arbetsgivare och arbetstagare nu själva träffa överenskommelse om fler semesterdagar än de som fastlagts i avtalet.

Lön vid förflyttning har en bättre skrivning än i det kommunala avtalet. Den som fyller 56 år under det år som en eventuell förflyttning sker behåller sin lön. Arbetstagare som förflyttas under det år vederbörande fyller 55 eller tidigare får ett lönetillägg som utgörs av mellanskillnaden mellan den gamla lönen och den nya. Tillägget betalas ut i 60 månader.

Den för kyrkomusikernas vidkommande största enskilda förhandlingsfrågan har varit arbetstiden. På det området innebär avtalet en rad viktiga förbättringar och moderniseringar samtidigt som avtalet värnar oförändrad omfattning av kyrkomusikerns förberedelsetid.

En ny schemaläggningsmodell har avtalats – som i själva verket innebär instruktion inom schema med flexibla tidsramar och extra lönetillägg! Modellen innebär närmare bestämt att de musiker som blir schemalagda enligt det nya avtalet får ett lönetillägg om 1200 kr per månad utöver de avtalade lägst 2,6%. Detta lönetillägg skall också räknas upp årligen. Kyrkomusikern får i fortsättningen även rätt till flextid, något som kan få stor praktisk betydelse för många musiker.

För såväl schemalagda anställningar som anställningar reglerade av instruktion har en ny tidlista förhandlats. Denna har noggrant gåtts igenom, är nu föremål för redaktionellt arbete och skall vara på plats i god tid före 1 oktober 2012 när nya arbetstidslösningar kan börja bli aktuella.

Vi återkommer med detaljerad information på denna plats när fullständig avtalstext kan laddas ner. Se även kommande julinummer (kommer 6/7) av Kyrkomusikernas Tidning, som innehåller en mer utförlig presentation av avtalet.