Motionera mera!

Publicerad: 25 november 2012

Ombudsmötet närmar sig. I september 2013 är det dags igen. Som framgår av KMT:s senaste septembernummer kan motioner lämnas in till och med utgången av januari 2013. Då måste motionerna sändas direkt till förbundssekreteraren Henrik Tobin.

Observera att en motion behöver uppfylla vissa grundkrav för att kunna behandlas på ett fruktbart sätt:

1. Ärendet eller ämnet för motionen behöver definieras tydligt.

2. Det måste vara ett ämnesområde eller en problematik som KMR och Ombudsmötet har kompetens och mandat att verka inom.

3. Motionen skall utmynna i en klar hemställan och förslag till beslut.

Välkommen att motionera!

Henrik Tobin
förbundsordförande