Arbetsårsplanering

Publicerad: 16 december 2022

– flexibel planering av arbetstid och arbetsuppgifter för kyrkomusiker

Det partsgemensamma pilotprojektet om kyrkomusikers arbetstid har resulterat i en flexibel metod för hela Svenska kyrkan: arbetsårsplanering. Nu är alla arbetsplatser välkomna att använda metoden för att underlätta dialogen, tydliggöra kyrkomusikens roll och visualisera resurser.

Kyrkomusiker arbetar med allt från barnkörer till begravningar och det kan vara utmanande att planera verksamheten. Dessutom finns flera olika arbetstidsmodeller i kollektivavtalet, vilket ytterligare kan försvåra planeringen. 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har i flera år arbetat med frågan om kyrkomusikers arbetstid tillsammans med Lärarförbundet/Kyrkomusikernas Riksförbund (KMR). Den gemensamt framtagna metoden arbetsårsplanering har utprövats i ett pilotprojekt som genomförts och utvärderats i två faser med flera olika testarbetsgivare.

Erfarenheterna visar att arbetsårsplanering underlättar dialogen på arbetsplatsen, bidrar till att tydliggöra kyrkomusikens roll i församlingens verksamhet och visualiserar vilka resurser som krävs för att genomföra önskade satsningar.

Välkommen att använda arbetsårsplanering!

Nu är alla arbetsgivare välkomna att använda arbetsårsplanering som ett flexibelt sätt att hantera arbetstid och arbetsuppgifter för kyrkomusiker.

Metoden innebär att arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen tecknar ett lokalt kollektivavtal om arbetsårsplanering (”annat” enligt särskilda bestämmelser för kyrkomusiker p. 5 d) 3)) med ett årsarbetstidsmått som utgår från 1989 – 1996 timmar per år.

Därefter inventerar och tidsätter arbetsgivaren och arbetstagarna arbetsuppgifterna tillsammans, med utgångspunkt i den verksamhet man hittills har haft. Eftersom detta faller under punkten ”Annat” i kollektivavtalet så är det varken 100 % schema eller instruktion som är ramen. Därmed finns det utrymme att prova något nytt.

För att bedöma tidsåtgången för olika arbetsuppgifter kan arbetsgivaren och arbetstagarna få stöd i avtalets tidlista, men utgångspunkten är att de lokala förutsättningarna ska styra i första hand. Lärarförbundet/KMR och Skao har gemensamt tagit fram stödfrågor som kan användas vid inventeringen

Utifrån en gemensam idé om hur verksamheten ska utformas planerar arbetsgivaren sedan arbetet över året enligt en strukturerad metod. Planeringen följs upp löpande och anpassas vartefter behoven och förutsättningarna förändras.

En förutsättning för att metoden ska fungera, är att alla kyrkomusiker använder ett tidrapporteringssystem. Annars är det inte möjligt att utvärdera och anpassa planeringen till den verkliga tidsåtgången. Tidrapportering är också ett viktigt verktyg för att arbetsgivaren ska kunna ta sitt arbetsmiljöansvar.

Kom igång med arbetsårsplanering

Att införa arbetsårsplanering är inte svårt, men för att komma igång med metoden är det nödvändigt att avsätta tillräckligt med tid för det inledande arbetet med att inventera och tidsätta arbetet. Arbetsgivaren får också räkna med att lägga mer tid än vanligt på planeringen i början. Men det har man igen senare när man behöver göra justeringar.

Arbetsgivare som är nyfikna på arbetsårsplanering är välkomna att kontakta arbetsgivarorganisationens regionala förhandlare/rådgivare för mer information. Kyrkomusiker som tycker att den här modellen verkar intressant kan vända sig till sitt stiftsombud.

Det finns också en partsgemensamt framtagen e-utbildning till stöd i arbetet och ett systemverktyg, kallat Stefanos, som kan användas för att underlätta planeringen.